สมาคมประชาสังคมชุมพร  ร่วมกับ เครือข่ายฯ และ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ( โดย อาจารย์เสรี  พงศพิศ )  และคุณไฮศูรย์  ภาษยวรรณ ผู้ประสานงานจังหวัดชุมพร   ได้ร่วมดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต  ภายใต้ คระกรรมการศูนย์ฯ   จึงขอนำหลักการของโครงการมาเผยแพร่  และตอนต่อไปจะเอาเรื่องราวในศูนย์มาบอเล่า .....                                       

                                               สถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตเกิดขึ้นจากการริเริ่มของมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.) อันเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งโดย 4 ภาคี คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิหมู่บ้าน
โครงการมหาวิทยาลัยชีวิตได้สังเคราะห์องค์ความรู้จากการทำงานกับชุมชน ความรู้ของชุมชนเข้มแข็งที่ก่อให้เกิดการพึ่งตนเองและการพัฒนายั่งยืน จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโทสำหรับผู้ใหญ่ในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ แล้วนำเสนอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายแห่ง เปิดการเรียนการสอนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศมา 3 ปี มีนักศึกษาประมาณ 8,000 คน
หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในชุมชนนี้ คือ สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกิน เรียนแล้วชีวิตดีขึ้น ช่วยตัวเองได้ ช่วยคนอื่นได้ เรียนโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เอาปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นเป็นประเด็นเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนโดยเอาผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง และใช้วิธีเรียนมากสอนน้อย เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ทำให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วไปมีข้อจำกัด เพราะความเคยชินกับวิธีคิดเก่า วิธีปฏิบัติเก่า ที่เน้นการสอนมากกว่าการเรียน มีแต่หลักสูตรสำหรับเด็กเยาวชนที่เอาไปให้ผู้ใหญ่เรียน เรียนแบบท่องจำแล้วไปสอบ
ด้วยปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จึงได้มีมติให้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นมาดำเนินการเอง โดยให้ชื่อว่า "สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน"(Learning Institute For Everyone - LIFE) โดยได้ยื่นขอรับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และวางแผนว่าจะเปิดการดำเนินการในเทอมแรกของปีการศึกษา 2552
สถานที่ตั้งของสถาบันฯ จะอยู่ที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยเหตุผลที่ว่า จังหวัดนี้มีประชาสังคมเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความหลากหลายในภูมิประเทศและวัฒนธรรมท้องถิ่น (สามน้ำ สามนา สามศาสนา) และเป็นที่ที่มีการดำเนินการศูนย์เรียนรู้มหาวิทาลัยชีวิตมาตั้งแต่ต้น โดยได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
การจัดการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนอย่างเป็นทางการ ด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามและประชาสังคม และองค์กรชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ตลอดจนศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตทั่วประเทศ