การวิจัยในชั้นเรียน : แบบฝึกปฏิบัติ 5

แบบฝึกปฏิบัติ  5
การดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 2
: การกำหนดวิธีการในการแก้ปัญหา
ตอนที่ 2  การกำหนดวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 

คำอธิบาย  ให้ระบุรูปแบบการวิจัย  เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการวิจัย ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาที่วิเคราะห์และกำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้สภาพปัญหา (เลือก 1 สาเหตุ)
......................................................................................................

รูปแบบการวิจัยที่เลือก
......................................................................................................

เหตุผล
......................................................................................................

เครื่องมือหรือรูปแบบการสอนที่ใช้
......................................................................................................

เหตุผล
......................................................................................................

ผู้เข้าฝึกอบรม ควรทบทวนข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเลือกรูปแบบ
การวิจัยและวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาตามที่กำหนด
แนะนำว่า การกำหนดใช้รูปแบบการวิจัยเพื่อการปรับเปลี่ยน ควรศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้รีบส่งได้ที่ [email protected]
ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2549
ในการฝึกอบรม ก่อนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะวางแผนการดำเนินงาน  เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดจะกำหนดการประชุมปฏิบัติการ ซึ่งจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่
ให้ทราบ ต่อไป ทาง www.nfe.go.th/23
เป็นกำลังให้ทุกท่าน
สุธี วรประดิษฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมทางไกลความเห็น (0)