การพัฒนาครอบครัว

Ake
.............มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ มีความสามารถในการรับรู้ในการ เรียนรู้ เป็นอย่างดี

การพัฒนาครอบครัว 

 

           การพัฒนาในระดับที่กว้างไปจากการพัฒนาตนเอง   คือ การพัฒนาครอบครัว ซึ่งจะได้กล่าวถึงในเรื่องต่อไปนี้ บบของครอบครัวในปัจจุบัน

           จากการศึกษาของนักสังคมวิทยาเห็นว่าแบบของครอบครัวไทยทั่วประเทศเป็นครอบครัวพื้นฐาน  หรือครอบครัว “เนื้อแท้” ลักษณะของครอบครัวจะประกอบด้วยบุคคลสำคัญที่เป็นสมาชิกในครอบครัว  คือ  พ่อ  แม่ และลูก ๆ ในบางครอบครัวอาจมีญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยอีกลักษณะหนึ่ง  คือ ครอบครัว  “แบบชั่วคราว”  จะเป็นครอบครัวที่อยู่ในภาคอีสานคือ มีการขยายครอบครัวออกไปหลังจากแต่งงานแล้ว   จะแยกครอบครัวออกไป มีการแบ่งมรดก ที่ดิน ให้เป็นสัดส่วน และต่อมาครอบครัวที่ขยายจะเป็นครอบครัว  “เนื้อแท้”2. การทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจของครอบครัว

............แบบของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเนื้อแท้ ดังนั้นภาระหน้าที่ทางเศรษฐกิจของสมาชิกในครอบครัวจึงเป็นของพ่อแม่ ปัจจุบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันทางสังคมที่ทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจ แสวงหารายได้ทรัพย์สินมาสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัว เพื่อการบริโภคและอุปโภคต่าง ๆ จากสภาพดังกล่าวเป็นสาเหตุโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว คือความรักความห่วงใย การเลี้ยงดูที่เหมาะสมเพียงพอ จะ     ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของพ่อแม่3. ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว

............ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ๆ มีความสัมพันธ์สูง การสร้างความสัมพันธ์ ของครอบครัว เป็นหลักสำคัญของความรักและความอบอุ่นในครอบครัว ลักษณะของความสัมพันธ์ในครอบครัว มีดังนี้รเลี้ยงดู

           .การเลี้ยงดู มองเป็น 2 ด้าน คือ ในด้านการพัฒนาทางร่างกาย และการพัฒนาทางด้านจิตใจ ในทางร่างกาย สติปัญญา พ่อ แม่ ต้องมีการเลี้ยงดู     ที่ถูกโภชนาการ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยจะทำให้ลูก มีการเจริญวัยได้เต็มที่ ตามอัตราของการเจริญทางร่างกาย และสติปัญญา

...........ส่วนการพัฒนาด้านจิตใจเป็นเรื่องสำคัญมาก การให้ความรัก ความอบอุ่นเป็นพฤติกรรมของพ่อแม่ที่จะมีผลกระทบ ต่อการพัฒนาจิตใจของลูก   ลูกจะเกิดความมั่นคง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และมีพลังด้านจิตใจเป็นเลิศ การกระทำของ พ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลทางพัฒนาด้าน   จิตใจ

           .............มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ มีความสามารถในการรับรู้ในการ เรียนรู้ เป็นอย่างดี การเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละ ครอบครัว
ลูกจะเริ่ม รับรู้ตั้งแต่เยาว์วัยเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นการรับรู้และการถ่ายทอด ที่ไม่สามารถ สังเกตได้ ลูกจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมของพ่อแม่ได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ เช่น วัฒนธรรมการเคารพผู้สูงอายุ วัฒนธรรมการ แต่งกาย วัฒนธรรมในการกิน ครอบครัวเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก ความอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวไทยที่เป็นครอบครัว“พื้นฐาน” สมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก จะมีความว่า ครอบครัวเป็นศูนย์รวมของความรัก ความอบอุ่น และความ มั่นคงพฤติกรรมของสมาชิกของครอบครัว

.............หน้าที่ของครอบครัว หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเป็นประชาธิปไตย สมาชิก ในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่  และการปฏิบัติต่อกัน การแบ่งความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งจะปลูกฝัง วัฒนธรรมของประชาธิปไตย ที่เริ่มต้นที่ครอบครัวมสัมพันธ์ทางสังคม

...........การพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มจากจุดเล็ก คือตนเอง จากตนเองไปสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวกว้าง
ออกไปอีก คือสังคม ชุมชน สังคมโลก พฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์เป็น “ธรรมชาติ” ของมนุษย์1.การจัดระเบียบสังคม

.........“การจัดระเบียบทางสังคม” เป็นการจัดให้สังคมมีระเบียบระบบ เพื่อเป็นการวางแบบแผนของ
พฤติกรรม และกระบวนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดระเบียบในสังคม และคนอยู่ร่วมกัน
อย่างมั่นคงถาวร ประกอบด้วย

1.1 วิถีชาวบ้าน (Folkways)

............เป็นบรรทัดฐานที่คนในสังคมควรปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติจะถูกตำหนิ เช่น การเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ การบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา  

1.2 จารีต (Mores)

............เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนต้องทำ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเข้มกว่าวิถีชาวบ้าน หากไม่ปฏิบัติ  จะได้รับการตำหนิอย่างรุนแรง เช่น ประเพณีการแต่งงานจะต้องทำตามจารีตประเพณี

1.3กฎหมาย (Laws)

...........เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ กติกาที่กำหนดขึ้นให้คนปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติหรืองดไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามบทบัญญัติ.กรพัฒนาค่านิยม ทัศนคติและความเชื่อ

..........การพัฒนา หมายถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ดีกว่าของเดิม มุมมอง
ด้านการพัฒนาค่านิยมทางสังคมเป็นเรื่องของการปรับปรุงแนวคิดของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสังคม โดยแนวคิด
มีผลต่อสังคม และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ผลจากการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี ทำให้
คนมีการพัฒนาค่านิยม คือการปรับปรุงพฤติกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคม

ก.)ค่านิยม คือสิ่งที่กลุ่มคนหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าถูกต้องและน่ากระทำ ตัวอย่าง ค่านิยมที่ปลูกฝังให้เยาวชนไทย คือการรู้จัก      พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบการประหยัด อดออม การมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข.)ทัศนคติและความเชื่อ เป็นความคิดของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ทัศนคติของกลุ่มคนที่มีต่อ
พิธีกรรม ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการกิน ส่วนความเชื่อจะมุ่งเน้นไปในด้านของศาสนา ความเชื่อ หรือ ความคิดที่มีต่อหลักคำสอน ความเชื่อในเรื่อง   บาปบุญคุณโทษ3.การฒนาวัฒนธรรมที่เหมาะสม

 

...........กระบวนการทางสังคม (Social Movement) นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นในสังคม ทำให้กลุ่มคนในสังคมมีความสงสัย และมีการย้อนดูว่าสิ่งที่ดำเนินชีวิตมานั้น หรือวัฒนธรรมที่หากสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์ ก็จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนทัศนคติ เช่น การกำหนดวันหยุดการ  ทำงาน หรือการสร้างแนวคิดใหม่ ของ คนหนุ่มสาวที่มีวิธีที่ผิดไปจากแบบแผนเดิม จะเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ และจะกลายเป็นสถาบัน เป็นลักษณะ ของพฤติกรรมหมู่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบรรทัดฐานของสังคม วิถีทาง

จากที่ได้ศึกษาบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่า มนุษย์มีความเป็นอยู่ในลักษณะสัตว์สังคมที่เริ่มตั้งแต่ครอบครัว  ชุมชน และประเทศ   ที่มี     ข้อบังคับตาม วิถีชีวิต  จารีตประเพณี  ค่านิยม ความเชื่อ มาแต่รุ่นบรรพบุรุษปู่ยา  ตา  ยาย และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อจัดกระบวนการทางสังคมอย่างเบ็ดเสร็จ โดยเป็นความเชื่อ หรือทัศนคติ ที่อาจจะเกิดจากการทดลองผิด ๆ ถูก ๆ........ จนในที่สุดก็เลือกเอาแบบอย่างที่ดีที่สุด   มาเป็นบรรทัดฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเอกภาพ  แต่อย่างไรก็ตามด้วยความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ  จารีตประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อ  มนุษย์จำเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ในโลกใบนี้ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่สร้างขึ้นมา  นับว่าเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ที่ได้ชื่อเป็น “ สัตว์ประเสริฐ ”  นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องทั่วไป

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องทั่วไป

หมายเลขบันทึก: 274729, เขียน: 09 Jul 2009 @ 15:14 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

พี่เอกครับผมอ่านแล้วได้ความรู้ดีมากครับ

เขียนเมื่อ 

ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ครอบครัวที่เพาะบ่ม ความเป็นตัวตนในอนาคต แม้แต่ในเรื่องของการพัฒนาก็ต้องเริ่มที่ครอบครัวเป็นอันดับแรก แวะมาทักทายค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครอบครัวถือได้ว่าเป็นรากแก้วของ ชีวิต ยิ่งรากแก้วมีความแข็งแรงและหยั่งลึกมากเท่าได ชีวิตเราก็จะมีความแข็งแรงและมั่นคงตามรากฐานมากเท่านั้น น้องนางบ้านนา

                               

สวัสดีค่ะพี่เอก อ่านบทความแล้วรู้สึกรักครอบครัวมากขึ้น

พี่เอกคะ บทความนี้ดีจังค๋ะ สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา

เขียนเมื่อ 

คุณธรรมและวินัยฝึกให้เกิดได้มีได้ในครอบครัวที่อบอุ่น

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่เอก หลังจากหามานานมาก ได้เจอกันแล้วขอชมผลงานด้วยคนนะค่ะ

น้องโอ๋ค๊า......

Sarnrak
IP: xxx.137.10.21
เขียนเมื่อ 

กอด..ใครคิดว่าไม่สำคัญ...

เคย ฟังรายการวิทยุ แล้วดีเจ.เสียงใสชวนคุยเรื่อง"กอดลูก" พูดเสร็จแล้วก็มาคิดได้ว่า..ตื้อและตันกับการเขียนต้นฉบับ ไม่ออกมาหลายสัปดาห์แล้ว น่าจะหยิบเรื่อง "กอดลูก"มาชวนท่านผู้อ่าน เสวนากันหน่อย

คุณจำได้ไหมคะว่า กอดลูกครั้งแรกเมื่อไร..???

อ่านต่อที่นี่ คลิกเลย!!!!!!!!!!

http://www.sarnrak.net/blog/blogdesc.php?blog=90721153428

อนง วิปุลากร
IP: xxx.122.17.189
เขียนเมื่อ 

อ่านบทความแล้วได้รับความรู้ดีมากเลยค่ะ จะนำความรู้ไปใช้ในฐานะแม่ และอาชีพครูค่ะ