สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เห็นความสำคัญและตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรจึงตั้งทีมงานดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการความรู้รูปแบบต่างๆให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ มุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่จึงจัดทำกิจกรรม 5 ส.  การประชาสัมพันธ์  และ one stop serviceซึ่งจะพัฒนาองค์กรเพื่อสนองนโยบายขององค์กร  และเอื้ออำนวยให้บุคลากรมีสถานที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  อันส่งผลในการปฏิบัติงานและการบริการที่ดีมีคุณภาพสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ