โรงเรียนจะทำการวิจัยในตัวนักเรียนทั้งหมดโดยฝ่ายวิชาการ