การศึกษารายกรณี

ชมพู
วิจัยในชั้นเรียน

รายงานผลการศึกษารายกรณี

(Case  Study)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  เด็กชายพลกฤษณ์     นามสกุล  จำปาสอน

ชื่อเล่น  น้อง  peam

เกิดวันที่  18  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2540

อายุ  12 ปี

เรียนอยู่ชั้น ม. 1/2   โรงเรียน คลองลานวิทยา

อำเภอ คลองลาน      จังหวัดกำแพงเพชร

1.   สภาพปัญหาของนักเรียน

                  เด็กชายพลกฤษณ์   จำปาสอน  เป็นเด็กที่มีปัญหา ทางด้านพฤติกรรมการแสดงออก  เนื่องจากขณะที่สอนพบว่าเด็กชายพลกฤษณ์   จำปาสอนมักจะไม่ตั้งใจเรียนชอบแหย่เพื่อนที่นั่งข้าง ๆเพื่อเป็นการรบกวนสมาธิของเพื่อน  ชอบหยิบของเพื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต  ชอบเล่นในห้องเรียนตลอดและบางครั้งชอบเดินไปหยิบหรือยืมของของเพื่อนแล้วไม่คืน  พอเพื่อทวงจะบอกว่าเป็นของของเขาและจะไม่ยอมคืนให้จนเพื่อนทะเลาะและสียงดังเมื่อครูถามจะบอกว่าเพื่อนพยายามจะแย่งของของตน  เมื่อสอบถามเพื่อนหลายคน เพื่อนจะบอกว่าไม่ใช่ของของเขา  มีอาการสมาธิสั้น  เมื่อจัดให้เข้ากลุ่มกับเพื่อนจะแสดงอาการไม่ชอบใจเพราะเวลาทำงานกลุ่ม เด็กชายพลกฤษณ์  จำปาสอนจะไม่ยอมช่วยเพื่อนและยังชอบเล่นจนทำให้งานกลุ่มเสร็จไม่ทันเวลาหรือมีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจของเพื่อนทำให้ไม่มีใครอยากให้เด็กชายพลกฤษณ์   จำปาสอน ร่วมกลุ่มด้วย   และยังชอบแกล้งเพื่อนและขู่เพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิง  ด้วยเหตุนี้จึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านพฤติกรรมและเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย

 

2.  จุดประสงค์ของการศึกษา

        2.1  เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาการมีพฤติกรรมผิดปกติ

        2.2  เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของเด็กชายพลกฤษณ์   จำปาสอน    

        2.3  เพื่อแก้ไขปัญหาและทำการช่วยเหลือเด็กที่ทำการศึกษาเพื่อให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 

3.   สภาพทั่วไปของการศึกษา

        3.1  ประวัติส่วนตัวและครอบครัว

                    ชื่อ  เด็กชายพลกฤษณ์    นามสกุล   จำปาสอน   ชื่อเล่น  น้องพีม    เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ   เกิดวันที่  18  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2540   อายุ  12  ปี  เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2   โรงเรียนคลองลานวิทยา   อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62180   ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  123  หมู่ 18  ตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62180  

                    บิดา ชื่อ  นาย          นามสกุล  จำปาสอน    เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ ไทย   ศาสนา  พุทธ

                 มารดา ชื่อ  นางพัชรี   นามสกุล  จำปาสอน  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ ไทย  ศาสนา พุทธ

                    ผู้ปกครอง ชื่อนางบุญเลิศ   นามสกุล            เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติไทย  ศาสนา พุทธ

อาชีพ รับจ้างทั่วไป  เกี่ยวข้องเป็น  ยาย  รายได้ต่อเดือน  3,500  บาท  อยู่บ้านเลขที่  123  หมู่ 18  ตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์  62180  

 

สถานภาพของบิดา-มารดา

        (        )  บิดา-มารดาอยู่ด้วยกัน         (        )   บิดา-มารดาแยกกันอยู่

        (  P )  บิดา-มารดาหย่าร้าง            (        )   บิดาถึงแก่กรรม

        (        )  มารดาถึงแก่กรรม                     (        )   บิดา-มารดาถึงแก่กรรม

        นักเรียนมีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน  1คน (รวมทั้งตัวนักเรียนด้วย)

คนที่

เพศ

อายุ

ประกอบอาชีพ

(ระบุงานที่ทำและสถานที่)

กำลังศึกษา

(ระบุชื่อโรงเรียนและชั้นเรียน)

หมายเหตุ

1

ชาย

12

นักเรียน

โรงเรียนคลองลานวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

        3.2    ประวัติการศึกษาและผลการเรียน

                    เด็กชายพลกฤษณ์   จำปาสอน  เริ่มเข้าเรียนชั้นปฐมวัยปีที่   1- ประถมศึกษาปีที่ 5   จากโรงเรียนคลองพลูประชาสรรค์  ตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร ประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง   ตำบลคลองน้ำไหล   อำเภอคลองลาน   ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2   โรงเรียนคลองลานวิทยา  อำเภอคลองลานวิทยา  ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 

        3.3  ประวัติสุขภาพ

                    เด็กชายพลกฤษณ์   จำปาสอน   อายุ  12  ปี  เป็นคนที่มีรูปร่างเล็ก  ผอมบางกว่าเด็กในวัยเดียวกัน  ผิวสีเข้มน้ำหนัก   32  กิโลกรัม   ส่วนสูง   140  เซนติเมตร

 

        3.4  สภาพครอบครัวและฐานทางเศรษฐกิจ

                    เด็กชายพลกฤษณ์  จำปาสอนอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของนางบุญเลิศ  ซึ่งเป็นยายแท้ ๆโดยเด็กชายพลกฤษณ์  เรียกว่า  ยาย   มีฐานะค่อนข้างยากขน  ซึ่งยายมีภาระเลี้ยงดูหลานซึ่งเป็นน้องของเด็กชายพลกฤษณ์  อีก 2 คนซึ่งยังเล็ก  และแม่ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วส่งเงินมาให้ซึ่งก็ถือว่ายังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

 

        3.5   ทัศนคติของบุคลากรรอบข้างที่มีต่อนักเรียน

                    ผู้ปกครอง

                                    เด็กชายพลกฤษณ์   เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะมีสมาธิสั้น  ชอบเล่นไม่ค่อยอยู่นิ่ง ไม่ชอบเรียนเท่าไรแต่จะมีพฤติกรรมคือชอบเก็บสะสมน็อตซึ่งบางครั้งจะขโมยมาจากโรงเรียนซึ่งในขณะที่ครูสอนเด็กชายพลกฤษณ์  จะขันเอาน็อตที่ยึดผนักเก้าอี้ของเพื่อที่นั่งข้างหน้ามาเก็บไว้ในกระเป๋า  และนำมาต่อกันเป็นของเล่นรูปร่างต่าง ๆ เช่น  รถ   หุ่นยนต์   เป็นต้น  แต่จะไม่ใช่เด็กที่ซึมเศร้าจะชอบคุยหรือพูดเมื่อพบคนที่คุยถูกใจ

                    อาจารย์ที่ปรึกษา

                                    เด็กชายพลกฤษณ์   เป็นเด็กค่อนข้างเฉื่อยชา  ชาดูเหมอนเป็นคนใจเย็น   ชอบเดินคนเดียว  เล่นคนเดียว ไปไหนไปคนเดียว  จะไม่มีเพื่อนเป็นกลุ่ม

                    เพื่อน ๆ

                                    เด็กชายพลกฤษณ์  เป็นคนที่ชอบแกล้งเพื่อน   ลักของเช่น ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  ของเพื่อนเรียนไม่เก่ง  และก็ไม่ตั้งใจเรียน

       

        3.6  บุคลิกทั่วไปของนักเรียน

                    ลักษณะทางร่างกาย  :  พลกฤษณ์  มีรูปร่างเล็ก  ผอม  ผิวสีเข้ม

                 ลักษณะทางอารมณ์ :  พลกฤษณ์  เป็นคนอารมณ์เฉย ๆ  ชอบแกล้งเพื่อน  ชอบขโมยของเพื่อนๆ

                ลักษณะทางสติปัญญา :  พลกฤษณ์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  อ่านหนังสือได้แต่ไม่ค่อยคล่อง ชอบเพ้อฝันแต่งเรื่องราวต่าง ๆ  นานา ทั้งที่ไม่เป็นความจริง

                ลักษณะทางสังคม : พลกฤษณ์   ไม่มีเพื่อนที่สนิท ชอบไปไหนคนเดียวเดินคนเดียว ชอบแกล้งเพื่อนโดยเฉพาะผู้หญิง

 

        3.7   พฤติกรรมที่ควรปรับปรุงแก้ไข (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)

                    3.7.1   ปัญหาเรื่องพฤติกรรมในขณะเรียน  ไม่ตั้งใจเรียนชอบรบกวนเพื่อน

                    3.7.2  ปัญหาเรื่องพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิง

                    3.7.3  ปัญหาเรื่องการลักขโมยของเพื่อมาเป็นของตนเอง

                    3.7.4  ปัญหาเรื่องพฤติกรรมการปรับตัวเข้ากับเพื่อน

 

4.  การรวบรวมข้อมูลได้รวบรวมข้อมูลจากวิธีการต่อไปนี้

                    Pการสังเกต

                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยชั้นเรียน#การศึกษารายกรณี

หมายเลขบันทึก: 274178, เขียน: 07 Jul 2009 @ 13:10 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

อ้อมคับ
IP: xxx.26.133.127
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคับ ko เลย

สวัสดีค่ะพี่สาว...

ดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนรู้  บล็อกเดียวกันนะคะ

เราอาจเคยพบกันในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพบ้างแล้ว

แต่ต่อไปน้องสาว...ต้องขอคำแนะนำจากพี่สาว...

ในฐานะครูมัธยม

ต้องขอฝากตัวด้วยนะคะ...

 

 

น้ำ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ กำลังศึกษาการทำ Case study อยู่พอดีเลยคะ ช่วยได้มากเลยคะ

น้ำ
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ กำลังศึกษาการทำ Case study อยู่พอดีเลยคะ ช่วยได้มากเลยคะ

new
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

Thk