รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา2551

ชมพู
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

บทคัดย่อ

 

                   รายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา  2551  ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 1/1-1/3  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 จำนวน  184  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน  47  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1-6/2  ที่เรียนวิชาเคมี  จำนวน  55  คน  และ นักเรียนที่เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมครอสติสและผ้าปักลายม้ง  จำนวน  74  คน ในปีการศึกษา 2549   ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) ผลการประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน  3)ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   4)ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล     ประกอบด้วย   1) แบบทดสอบ  2) เกณฑ์และแบบประเมินระหว่างเรียน   ใช้เก็บข้อมูลจากการประเมินผลตามสภาพจริงซึ่งเป็นการประเมินผลที่เน้นการปฏิบัติของผู้เรียน  โดยเก็บระหว่างเรียนทั้งสองภาคเรียน   3)  เกณฑ์และแบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์    

4) เกณฑ์และแบบประเมิน การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และเขียน   5) เกณฑ์และแบบประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด     และได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินนักเรียนปีการศึกษา 2549

สรุปผลการประเมินนักเรียนพบว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 1  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2.36    เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4  มีจำนวน   38  คนคิดเป็นร้อยละ 20.65  ระดับ 3.5   จำนวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 8.15   ระดับ 3    จำนวน 27  คน คิดเป็นร้อยละ 14.67  ระดับ 2.5   จำนวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 8.15  ระดับ 1.5   จำนวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 16.30  ระดับ 1   จำนวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ 13.39 

                                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.1  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ  2.98  เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4  มีจำนวน   23  คนคิดเป็นร้อยละ 47.94   ระดับ 3.5   จำนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 4.13   ระดับ 3    จำนวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 2.13  ระดับ 2.5   จำนวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 12.77  ระดับ จำนวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38  ระดับ 1.5   จำนวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 21.28  ระดับ 1   จำนวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 

                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี รานงานเป็นภาคเรียนคือ  ภาคเรียนที่  1  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 2.83   เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4  ร้อยละ  14.29 ระดับ 4  ร้อยละ  14.29 ระดับ 3.5  คิดเป็นร้อยละ 23.21 ระดับ 3  ร้อยละ  17.86 ระดับ 2.5  ร้อยละ  16.07  ระดับ 2  ร้อยละ  12.50 ระดับ 1.5  ร้อยละ  3.57 ระดับ 1  ร้อยละ  10.71

 ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย  อยู่ในระดับ   1.93  เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 4  มีจำนวน   5  คนคิดเป็นร้อยละ 9. 09  ระดับ 3    จำนวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 7.27  ระดับ 2.5   จำนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 21.82  ระดับ 1.5   จำนวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 10.91 ระดับ 1   จำนวน 21  คน คิดเป็นร้อยละ  38.18

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกเป็นรายวิชาได้แก่

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาวิทยาศาสตร์ 1 นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 100   และมีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 2.76   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 100    และมีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 2.98    ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาเคมี    นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 100    แบ่งเป็น  ภาคเรียนที่ 1 มีผลการประเมินเฉลี่ย คือ  3.00 ภาคเรียนที่ 2 มีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 3.00  

              ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  แยกเป็นรายวิชา  ได้แก่

 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   วิชาวิทยาศาสตร์ 1 นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 100   และมีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 1.82    ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 100   และมีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 2.42 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   วิชาเคมี  นักเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด  ร้อยละ 100   แบ่งเป็น ภาคเรียน ที่   1  มีผลการประเมินเฉลี่ย คือ   3.00 ภาคเรียน ที่   2  มีผลการประเมินเฉลี่ย คือ 2.59

              ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ87.84 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ผลการสอน

หมายเลขบันทึก: 274170, เขียน: 07 Jul 2009 @ 12:47 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 12:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)