กิจกรรมรักการอ่าน


กิจกรรมรักการอ่านของโรงเรียนที่ครูอิ๊ดจัดให้เด็ก ๆ

โครงการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ กลุ่มสาระ ๑ กิจกรรม

 

โครงการ   การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ กลุ่มสาระ ๑ กิจกรรม

แผนงาน   ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้รับผิดชอบ          1.   กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                       2.   งานห้องสมุด

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล

                การอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคน

และพัฒนาสังคม  ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย แม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีก  สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความ

สนใจ และการแย่งเวลาของสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ  รวมทั้งขาดการชักจูง ขาด การกระตุ้นให้

เห็นความสำคัญของการอ่านตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษา เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลิน  การ

ได้ฟัง การได้รู้ได้เห็นเรื่องราวต่าง ๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้วการอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ต้องใช้ความพยายามมากกว่าและต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ ถึงแม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีแนวดำเนินงาน

จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และทางโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการอ่าน ตลอดจนการรู้จักแสวงหาความรู้จากการอ่านของผู้เรียนจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการอ่าน  และมีนิสัยรักการอ่าน  ตลอดจนให้การอ่านไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต

2.       เพื่อสร้างแรงจูงใจ  และกระตุ้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

3.       เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน  ครู  และผู้บริหาร

 

-2-

 

4.       เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเก็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน

วโรกาสฉลองศิริราชสมบัติ ครบ  60 ปี

เป้าหมาย

1.       ครู  นักเรียน  และผู้บริหาร มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

2.       โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลาย และสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน

สถานที่ดำเนินการ

                โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

ระยะเวลาดำเนินการ

                ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๐

วิธีดำเนินการ 

                ๑.  ประชุม

                ๒.  วางแผนจัดทำโครงการ/เขียนโครงการ

                ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

                ๔.  เสนอโครงการ

                ๕.  ประชาสัมพันธ์

                ๖.  ดำเนินกิจกรรม

                ๗.  สรุป

                ๘.  รายงานผลการดำเนินการ

กิจกรรม  

                ปกติ  ประจำรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี/(ตลอดปีการศึกษา)

2.1    กิจกรรมอ่านแล้วเล่าสู่กันฟัง

2.2    กิจกรรมมุมหนังสือในห้องเรียน

2.3    กิจกรรมประกวดแนะนำหนังสือ

2.4    กิจกรรมกฤตภาค

2.5    กิจกรรมอ่านไปวาดไป

2.6    กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด

2.7    กิจกรรมบันทึกการอ่าน

2.8    กิจกรรมวรรณกรรมฝาผนัง

2.9    กิจกรรมจุลสารรักการอ่าน

2.10  กิจกรรมรับบริจาคหนังสือ

2.11  กิจกรรมตอบปัญหาประจำสัปดาห์

-3-

 

2.12  กิจกรรมรู้ทันข่าวก้าวทันโลก

2.13  กิจกรรมเสียงตามสาย

2.14  กิจกรรมประกวดเล่านิทาน

2.15  กิจกรรมเรียงความหนังสือที่ฉันชอบ

2.16  กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

2.17  กิจกรรมตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่

2.18  กิจกรรมกระเป๋าความรู้สู่ชุมชน

2.19  กิจกรรมแม่ลูกรักการอ่านสานสู่ฝัน

2.20  กิจกรรมประกวดอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง

2.21  กิจกรรมนิทรรศการหนังสือดีกวีซีไรท์

2.22  กิจกรรมครอสเวิดร์ด

2.23  กิจกรรมแต่งเรื่องจากคำไทย

2.24  กิจกรรมยอดนักอ่าน

2.25  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศทุกเทศกาล

2.26  กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม

2.27  กิจกรรมแผนที่ชี้ตำแหน่ง

2.28  กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ

2.29  กิจกรรมปัญหาชวนคิดคณิตศาสตร์

2.30  กิจกรรมเขียนเรื่องจากข่าว

2.31  กิจกรรมผ้าป่าความรู้

2.32  กิจกรรมเปิดบริการวันหยุดราชการ

2.33  กิจกรรมดู วี ซี / ซี ดี มีสาระ

2.34  กิจกรรมแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระ

กิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

-          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                     - วันภาษาไทยแห่งชาติ

-          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         -  ครอสเวิด

-          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                           -  เขียนภาพการอ่านประกอบบทละคร

-          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา                                  -  ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง

-          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                 -  เพื่อนสอนเพื่อน

-          กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                 -  สุขภาพดีไม่มีขาย

-          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                 -   คุณค่าของสารอาหารต่อร่างกาย

-          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี     -   โครงงานสานฝัน

-4-

การประเมินโครงการ

        ๑.  สังเกต

        ๒.  แบบสอบถาม

        ๓.  ประชุมสรุปโครงการ

งบประมาณ

        ของบประมาณจากทางโรงเรียน  เป็นค่ารางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.        นักเรียนรู้วิธีการ และสามารถแสวงหาความรู้ วิทยาการต่าง ๆได้ด้วยตนเอง  สามารถพัฒนาตนเอง และมี

        นิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน

2.        ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กิจกรรม  ที่มีชีวิตและสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้

       นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

3.        บิดา  มารดา  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมช่วยการอ่านให้แก่นักเรียน

4.        ผู้บริหาร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเห็นความสำคัญและตระหนักในการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากการอ่านที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ตาม

       แนวทางปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้เป็นฐานในการดำรงชีพ

              

หมายเลขบันทึก: 274038เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2009 18:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 22:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
฿1,099.00 -59.87%
฿49.00 -0.0%
฿513.00 -43.47%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี