โรงเรียนจ่านกร้องตั้งอยู่ที่ถนนจ่านกร้อง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
ใกล้บริเวณหลังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สัญญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปท่านจ่านกร้อง
ปรัชญาของโรงเรียน  เรียนดี  กีฬาเด่น  เปรื่องปราชญ์ศิลป์  ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือชมพู
พันธุ์ทิพ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนท่านศรีศากยมุนี  
      ปัจจุบันมี  นายองอาจ  สุขแสงสุวรรณ  เป็นผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งได้เข้ามาบริหารโรงเรียน
เมื่อปี 2544 จากการบริหารงานของท่านทั้งด้านการเรียน ด้านกิจกรรม และด้านการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน  ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของหน่วยงานและบุคคล
ทั่วไปด้วยการนำพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดนตรี จนได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการชิงช้าสวรรค์
ทางทีวีช่อง 9  เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจสำหรับเราชาว จร. ทุกคน เพราะเป็นรางวัลถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยการออกแบบของอาจารย์โฆษิต