ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับรองหลักสูตรฝึกอบรมชุดวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เรียบร้อยแล้ว

คณะครุศาสตร์จึงขอประกาศให้ผู้สนใจที่ขอรับการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาแล้ว แต่ไม่ผ่านในบางมาตรฐาน สมัครเพื่อเข้าอบรมชุดวิชาชีพครู มาตรฐานละ 60 ชั่วโมง ดังนี้

 

มาตรฐานที่  1

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู      

มาตรฐานที่  2

การพัฒนาหลักสูตร         

มาตรฐานที่  3

การจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่  4

จิตวิทยาสำหรับครู          

มาตรฐานที่  5

การวัดและประเมินผลการศึกษา    

มาตรฐานที่  6

การบริหารจัดการในห้องเรียน

มาตรฐานที่  7

การวิจัยทางการศึกษา

มาตรฐานที่  8

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

มาตรฐานที่  9

ความเป็นครู

 

วันเวลาฝึกอบรม  วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 6 ชั่วโมง 10 วัน รวม 5 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  มาตรฐานละ 3,000 บาท (จ่ายในวันเริ่มอบรมวันแรก)

การสมัคร  กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ส่งที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ หรือทางโทรสาร หมายเลข 073-227147 หรือทาง E-mail : [email protected] ; [email protected]  ทั้งนี้จะเริ่มฝึกอบรมเมื่อมีผู้สมัครครบมาตรฐานละ 30 คนหรือมีจำนวนเหมาะสม โดยจะประกาศวันเริ่มเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก  คุณพัชรี   ชำนิอารัญ คณะครุศาสตร์ 073-227147  081-5687372