เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  อย่างยั่งยืน สู่สังคม  เพื่อให้เห็นแนวทางการครองตน ครองคน และครองงาน และการอยูร่วมกันอย่างมีวัฒนธรรม ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการตำบลจึงขอน้อมนำแนวทางการดำเนินงานในรูปของการจัดเวที ประชาคม ให้ชาวบ้านรู้จักทำแผนชุมชน  แผนหมู่บ้าน และตำบลในกรอบของระบบเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้

1. ทำงานอย่างผู้รู้จริง  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

2.มีความอดทน  มุ่งมั่น  ยึดธรรมะ  และความถูกต้อง

3.ความอ่อนน้อมถ่อมตน  เรียบง่าย  และประหยัด

4.มุ่งประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก

5.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  และเคารพความคิดที่แตกต่าง

6.มีความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร

7.มีความสุจริต  และความกตัญญู

8.พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง

9.รักผู้อื่น

10.การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

หากคนในสังคม  ชุมชน สามารถนำกระบวนการดังกล่าวมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะทำให้ลดปัญหาความแตกแยก  มีความสามาคคี  ความสันติสุข  โดยนำความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขตลอดไป