AAR การปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2549

แฟ้มข้อมูลประวัติรายบุคคล

วันนี้ 7 พฤษภาคม 2549 เป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2549 ทีมวิชาการพร้อมด้วยดิฉันได้ออกไปตามศูนย์การเรียนต่าง ๆ เพื่อพบปะนักศึกษาใหม่ และถือโอกาสพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่คือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการจัดการเรียนการสอนตามแนวกศน.วิถีพุทธ การออกไปพบนักศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2สาย คือสายเหนือ ครูเกวลิน อุตมะ และครูสายฝน พันธ์สิทธิ์ พบปะนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนนาแก้ว ศูนย์การเรียนชุมชนนาแส่ง และศูนย์การเรียนชุมชนวังพร้าว ส่วนดิฉัน และครูรสาพร หม้อศรีใจพบปะนักศึกษาสายใต้ได้แก่นักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนไหล่หิน ศูนย์การเรียนชุมชนเกาะคา และศูนย์การเรียนชุมชนลำปางหลวง

เมื่อทีมวิชาการทั้ง 2 สายได้ทำหน้าที่เรียบร้อยก็มาพบกันที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา เพื่อทบทวนการออกไปปฐมนิเทศกับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ ปัญหาที่พบตรงกันคือนักศึกษามาร่วมกิจกรรมน้อยมากในแต่ละศูนย์การเรียนชุมชน ส่วนใหญ่ครูศูนย์การเรียนชุมชนจะให้เหตุผลว่านักศึกษาไปงานบุญบ้าง งานศพบ้าง ซึ่งพวกเราวิเคราะห์แล้วว่าเป็นเรื่องปกติของนักศึกษากศน. จึงได้หารูปแบบเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ครูและผู้เรียนได้พบปะกันตลอดเวลาทั้งนักศึกษาที่มาพบกลุ่ม และนักศึกษาที่ไม่พบกลุ่มที่ศูนย์การเรียนชุมชน วิธีแก้ไขคือใช้วิธีเช่นเดียวกันหมอรักษาคนไข้ คือนักศึกษาทุกคนมีแฟ้มประวัติรายบุคคลของตนเอง ครูจะบันทึกประวัติส่วนตัว การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การทำงานกรต. การบริการช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่าง ๆ  รวมทั้งการมอบหมายงาน การทำงานชิ้นงาน ผลงานก็จะรวมอยู่ในแฟ้มนี้ ถ้านักศึกษาไม่มาพบกล่มครูก็สามารถตรวจสอบได้ และทราบว่าจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนไหนเพิ่มเติม ให้ทันกันเพื่อนคนอื่น ๆ ครูสามารถดูพัฒนาการของผู้เรียน และแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ทันเวลา ครูจะเป็นฝ่ายติดตามนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจะเป็นเชิงรุกคือครูเป็นฝ่ายไปพบนักศึกษา และช่วยแก้ปัญหาการเรียนให้กับนักศึกษาได้ตรงจุดมากขึ้น ครูจะไม่ตั้งรับที่ศูนย์การเรียนรอพบนักศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพบกลุ่มเท่านั้น การเรียนการสอนจะเป็นแบบบูรณาการกับวิถีชิวิตของผู้เรียนในชุมชนนั้น โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการเรียนการสอนร่วมกับครู จะไม่เน้นรูปแบบการเรียนการสอนโดยครู แต่จะเป็นการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยภูมิปัญญาในสาขาที่ผู้เรียนสนใจ และต้องการเรียนรู้ ครูจะทำหน้าที่เป็นครูอำนวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

ณราวัลย์

7พ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (1)

junya
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 

ในการปฐมนิเทศนักศึกษา ของแต่ละศูนย์การเรียนชุมชน  เป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับนักศึกษาในเรื่องต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง  โครงสร้งหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  1/2549  นักศึกษาจะให้ความสนใจมาก  โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่  และการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ  ของสบอ.เกาะคา  จะทำให้นักศึกษามีแนวทางหรือโอสในการเลือกวิธีการเรียนมากยิ่งขึ้น