เกิดวันพุธที่  23  พฤษภาคม  2499

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับมหาบัณฑิต