คณะ CI.6.1 ศึกษาดูงาน โรงเรียนนานาชาติ (ISB)

นักศึกษาปริญญาโท ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงานที่ International Bangkok School

โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ International School Bangkok (ISB) ตั้งอยู่ที่ถนนสามัคคี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ 70 ไร่
การก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1953 เมื่อ 53 ปีที่ผ่านมา โดยสมาคมผู้ปกครองเพื่อเด็กนานาชาติของสถานทูตอเมริกันเป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มแรกโรงเรียนตั้งอยู่ที่สถานทูต มีนักเรียน 3,000 คน เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ก็ได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนใหม่ที่ ถนนสามัคคี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีจำนวนนักเรียน 1,900 คน รวม 54 สัญชาติ นักเรียนต่างประเทศประมาณ 80% นักเรียนไทย 20%

               
วิสัยทัศน์ (Vision)  
1.      World Community  ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก และเข้าเรียนในประเทศ
ใดก็ได้ทั่วโลกที่สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2.      Interlectual  มีปฏิสัมพันธ์ดี มีสติปัญญาดี
3.      Cross Cultural ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลายวัฒนธรรม
4.      Transportable Grift  แสดงออกถึงพรสวรรค์ของตนเอง
5.      Experts in Understanding Their Own Learning  นักเรียนรู้จักตนเอง เข้าใจ
ตนเอง และมีการพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ
หลักสูตร
            หลักสูตรของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ใช้หลักสูตรของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสามารถยืดหยุ่นได้ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด เมื่อพบปัญหาในการสอนครูจะร่วมกันประชุมวางแผน เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทันที ซึ่งลักษณะเด่นของการทำงานของครู คือการทำงานเป็นทีม

        
วัตถุประสงค์
1.      การจัดการศึกษาให้เด็กเน้นคุณภาพของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ
2.      รับเด็กนานาชาติที่มากับผู้ปกครอง
การบริหารจัดการ
            คณะบริหารของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
            ผู้บริหารมาจากการคัดเลือกโดยสมาคมผู้ปกครอง โดยมีการเลือกผู้นำ 3 คน ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานและคณะกรรมการของโรงเรียนอีก 12 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากสมาคมผู้ปกครอง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี การบริหารในโรงเรียนมีครูใหญ่ฝ่ายไทย และครูใหญ่ฝ่ายต่างชาติ
          การแบ่งระดับชั้นเรียน
1.      K – Elementry School ( อนุบาล – เกรด 5 )
2.      Middle – School ( เกรด 6 – เกรด 8 )
3.      Hight – School  ( เกรด 9 – เกรด 12 )

       
การจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน โดยมีปฏิทินการปฏิบัติ
งานประจำปี
ครูผู้สอนคือ ครูดี   (Best Teacher)   มีคู่มือครู   (Teacher Volue) ในการจัดการสอน มีใบประกอบวิชาชีพ   (Teaching Coperatiun)   ครูมีการประเมินจากผู้บริหาร   (Evalueat)  ครูทำงานเป็นทีม (Team Work) โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน ไม่มี Top – down
ครูในโรงเรียนส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ มาจากอเมริกาเหนือ (North America) ประมาณ 90% อีก 10% เป็นครูไทยที่สอนภาษาไทย
กิจกรรมการเรียน
นักเรียนมีการเรียนตามตารางเรียน ตารางเรียนเป็นตารางเรียนแบบหมุนนักเรียนจะได้เรียนวิชาต่างๆ ในแต่ละวันไม่ซ้ำกับเวลาเดิมจึงทำให้ไม่เบื่อกับกิจกรรมการเรียน นักเรียนประถมศึกษาเรียน 6 วัน : สัปดาห์ เริ่มเข้าเรียนเวลา 07.20 – 14.05 น.
3        วันแรก เรียน พละ ภาษาไทย
2    วัน เรียน ร้องเพลง ศิลปะ
1    วัน เรียน คอมพิวเตอร์
รับประทานอาหารว่าง 09.30 – 09.40 น.
          กิจกรรมหลังเลิกเรียนเป็นกิจกรรมตามความสนใจ  (After School Aetivity)          เวลา 14.15 – 17.00 น. ได้แก่ กีฬาวิทยาศาสตร์ สะสมแสตมป์ ว่ายน้ำ ฯลฯ
          ระดับ Middle – School  จะจัดให้นักเรียนได้เรียนกีฬามากๆ เป็นการออกกำลังกาย เพื่อการเจริญเติบโตทางกายให้แข็งแรง     

          วิชาภาษาไทยนักเรียนทุกคนต้องได้เรียน โดยที่นักเรียนไทยต้องเรียนวิชาภาษาไทย  5 คาบ : สัปดาห์  นักเรียนต่างชาติเรียน 1 คาบ : สัปดาห์  และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วม

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขั้นตอนการทำ Blogความเห็น (12)

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้มาสำรวจดูบล็อกของท่านแล้ว ซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี ในครั้งแรกก็มีปัญหาอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดา ในที่สุดท่านก็สร้างได้ ขอให้ทดลองสร้างบล็อกใหม่ และนำสาระความรู้ต่าง ๆ ของท่านที่มีอยู่มานำเสนอให้เพื่อน ๆ ดู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต่อไปที่แห่งนี้ก็จะเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้น ตามที่ท่านกำลังเรียนกันอยู่มิใช่หรือ ขอให้พยายาม แล้วความสำเร็จและความภาคภูมิใจก็จะเป็นของพวกเราทุกคนที่ร่วมกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ครับขอแสดงความยินดีที่เริ่มต้น

มานิต..

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีที่ทำบล็อกนี้ได้สำเร็จ ค่อนข้างดี มีเนื้อหาสาระพอสมควร กรุณาแจ้งไปให้เพื่อน ๆ ทราบที่อยู่และแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของเขาเอง หวังว่าท่านจะพัฒนาและอัพเดตบล็อกนี้อย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน หรือ 2-3 วันต่อครั้งก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำมากขึ้น ท่านสามารถใช้เวทีแห่งนี้สร้างผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกทั้งในและต่างประเทศได้ตลอดไป ไม่สิ้นสุด

มานิต

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความชื่นชมยินดีในความสามารถ

http://gotoknow.org/todsaporn

 

kitima2
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
คุณอุเทนคะ  พี่อยากทราบว่าภาพที่น้องถ่ายนี้ คู่กับใครเอ่ย อยากทราบจริงๆนะ
saisin
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

             ยินดีด้วยกับความสำเร็จ  แต่พี่ยังไม่สำเร็จ  คือตรงช่อง  คำว่า  บล็อกของข้าพเจ้านั้น  เขาเขียนว่า  ข้าพเจ้ายังไม่มีบล็อก   มันเป็นเพราะสาเหตุใด  และข้อความที่พี่เขียนก็ไม่สามารถไปแสดงที่หน้าต่างของ  เว็บหลัก  gotoknow  ตอบพี่ด้วย  ที่ http://gotoknow.org/saisin

                                             พี่สาย

นายโศภิต วงค์คูณ
IP: xxx.147.41.97
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  คุณครูอุเทน

เวลาถ่ายกับสาว ๆ แล้วไม่เรียกพี่เลย  น้องอุเทนหาภาพมาให้ดูได้ดีทีเดียว  เนื้อหาก็มีสาระดีมาก ๆ ทำให้พี่นึกถึงวันที่ไปศึกษาดูงาน  สนุกสนานมากและได้รับความรู้มากขึ้นกว่าเดิม  ขอบคุณมากสำหรับบล๊อกนี้  คิดได้ยังไง

พี่โศภิต   จาก............อ.พิบูลมังสาหาร  สมาชิก  CI.6.1

นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง
IP: xxx.147.41.97
เขียนเมื่อ 

น้องอุเทน  ทำบล๊อกได้ดี  มีเนื้อหาสาระมาก  ดีมากค่ะสำหรับบล๊อกนี้  และพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะค่ะ

พี่ชื่นพจี   CI.6.1

นางหนูอาจ ขิงรัมย์
IP: xxx.147.41.97
เขียนเมื่อ 

น้องอุเทน

ยินดีด้วยที่ทำบล็อกได้สำเร็จและสวยงามมาก ๆ เลย ขอชื่นชมและขอให้พัฒนาไปเรื่อย ๆ จนได้เป็น  เว็ปมาสเตอร์นะค่ะ

หนูอาจ      ( เนื้อหาสาระดีมากค่ะ )

กรรณิการ์ แจ้งไพศาล
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

อ่านบล็อกน้องเดแล้วนะ น่าสนใจมาก รูปเจ้าของบล็อกก็เท่

http://gotoknow.org/kannikarjaeng

 

โศภิต วงศ์คูณ
IP: xxx.147.40.113
เขียนเมื่อ 

พี่คิดถึงอาเดย์พอดีเลยบุกเข้าไปในบล็อก.......อา....อา...คาดไม่ถึงว่าจะเป็นบล็อกที่สุดยอด..พิลึกกึกกือ..อะไรปานนั้น   ตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็นใครเก่งเหมือนอาร์เดย์ของลุงโศ(โศภิต)เลย  ฮิ..ฮิ......ขอให้พัฒนาความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆ.ก็แล้วกัน.....เป็นที่พึ่งพาอาศัยของพี่โศ...(โศภิต)คนเดียว....ตลอดไป......สิ้นกาลนาน..เทอญ.....(สาธุ)

                                   พี่  โศ...   (โศภิต...(เท่านั้น) )

อรรณพ ตัญญู
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

พี่ได้เข้ามาเยี่ยมชม Biog การศึกษาดูงาน คณะ CI.6.1 ณ โรงเรียนนานาชาติ (ISB) ที่น้องอุเทนได้นำเสนอ  ถึงแม้พี่ไม่ได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้แต่ก็เห็นภาพ และข้อมูลการนำเสนอ ซึ่งมีเนื้อหาสาระ และได้ความรู้เป็นอย่างมาก

อรรณพ  ตัญญู CI 6.1 เลขที่ 8

http://gotoknow.org/Annoptonyou

 

อรรณพ ตัญญู
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

พี่ได้เข้ามาเยี่ยมชม Blog การศึกษาดูงาน คณะ CI.6.1 ณ โรงเรียนนานาชาติ (ISB) ที่น้องอุเทนได้นำเสนอ  ถึงแม้พี่ไม่ได้ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้แต่ก็เห็นภาพ และข้อมูลการนำเสนอ ซึ่งมีเนื้อหาสาระ และได้ความรู้เป็นอย่างมาก

อรรณพ  ตัญญู CI 6.1 เลขที่ 8

http://gotoknow.org/Annoptonyou