โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ตั้ง
โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ International School Bangkok (ISB) ตั้งอยู่ที่ถนนสามัคคี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ 70 ไร่
การก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1953 เมื่อ 53 ปีที่ผ่านมา โดยสมาคมผู้ปกครองเพื่อเด็กนานาชาติของสถานทูตอเมริกันเป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มแรกโรงเรียนตั้งอยู่ที่สถานทูต มีนักเรียน 3,000 คน เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ก็ได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนใหม่ที่ ถนนสามัคคี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีจำนวนนักเรียน 1,900 คน รวม 54 สัญชาติ นักเรียนต่างประเทศประมาณ 80% นักเรียนไทย 20%

               
วิสัยทัศน์ (Vision)  
1.      World Community  ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก และเข้าเรียนในประเทศ
ใดก็ได้ทั่วโลกที่สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2.      Interlectual  มีปฏิสัมพันธ์ดี มีสติปัญญาดี
3.      Cross Cultural ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลายวัฒนธรรม
4.      Transportable Grift  แสดงออกถึงพรสวรรค์ของตนเอง
5.      Experts in Understanding Their Own Learning  นักเรียนรู้จักตนเอง เข้าใจ
ตนเอง และมีการพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ
หลักสูตร
            หลักสูตรของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ใช้หลักสูตรของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสามารถยืดหยุ่นได้ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุด เมื่อพบปัญหาในการสอนครูจะร่วมกันประชุมวางแผน เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทันที ซึ่งลักษณะเด่นของการทำงานของครู คือการทำงานเป็นทีม

        
วัตถุประสงค์
1.      การจัดการศึกษาให้เด็กเน้นคุณภาพของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ
2.      รับเด็กนานาชาติที่มากับผู้ปกครอง
การบริหารจัดการ
            คณะบริหารของโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
            ผู้บริหารมาจากการคัดเลือกโดยสมาคมผู้ปกครอง โดยมีการเลือกผู้นำ 3 คน ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานและคณะกรรมการของโรงเรียนอีก 12 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากสมาคมผู้ปกครอง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี การบริหารในโรงเรียนมีครูใหญ่ฝ่ายไทย และครูใหญ่ฝ่ายต่างชาติ
          การแบ่งระดับชั้นเรียน
1.      K – Elementry School ( อนุบาล – เกรด 5 )
2.      Middle – School ( เกรด 6 – เกรด 8 )
3.      Hight – School  ( เกรด 9 – เกรด 12 )

       
การจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน โดยมีปฏิทินการปฏิบัติ
งานประจำปี
ครูผู้สอนคือ ครูดี   (Best Teacher)   มีคู่มือครู   (Teacher Volue) ในการจัดการสอน มีใบประกอบวิชาชีพ   (Teaching Coperatiun)   ครูมีการประเมินจากผู้บริหาร   (Evalueat)  ครูทำงานเป็นทีม (Team Work) โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน ไม่มี Top – down
ครูในโรงเรียนส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ มาจากอเมริกาเหนือ (North America) ประมาณ 90% อีก 10% เป็นครูไทยที่สอนภาษาไทย
กิจกรรมการเรียน
นักเรียนมีการเรียนตามตารางเรียน ตารางเรียนเป็นตารางเรียนแบบหมุนนักเรียนจะได้เรียนวิชาต่างๆ ในแต่ละวันไม่ซ้ำกับเวลาเดิมจึงทำให้ไม่เบื่อกับกิจกรรมการเรียน นักเรียนประถมศึกษาเรียน 6 วัน : สัปดาห์ เริ่มเข้าเรียนเวลา 07.20 – 14.05 น.
3        วันแรก เรียน พละ ภาษาไทย
2    วัน เรียน ร้องเพลง ศิลปะ
1    วัน เรียน คอมพิวเตอร์
รับประทานอาหารว่าง 09.30 – 09.40 น.
          กิจกรรมหลังเลิกเรียนเป็นกิจกรรมตามความสนใจ  (After School Aetivity)          เวลา 14.15 – 17.00 น. ได้แก่ กีฬาวิทยาศาสตร์ สะสมแสตมป์ ว่ายน้ำ ฯลฯ
          ระดับ Middle – School  จะจัดให้นักเรียนได้เรียนกีฬามากๆ เป็นการออกกำลังกาย เพื่อการเจริญเติบโตทางกายให้แข็งแรง     

          วิชาภาษาไทยนักเรียนทุกคนต้องได้เรียน โดยที่นักเรียนไทยต้องเรียนวิชาภาษาไทย  5 คาบ : สัปดาห์  นักเรียนต่างชาติเรียน 1 คาบ : สัปดาห์  และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วม