"การลด-ก่อนก่อเกิดความเสี่ยง"

เงื่อนไขที่ถูกสร้าง เป็นเสมือนกลไกของการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น...

...สืบเนื่องจากคณะสหเวชศาสตร์ พยายามลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดผลภายหลังต่อการบริหารจัดการภายในคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงคณะสหเวชศาสตร์ โดยงานการเงินและพัสดุ ได้มีโอกาสให้ความรู้ ความกระจ่างกับสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ถึงการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร ภายใต้จุดเริ่มต้นกับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2551 >> ภาพกิจกรรม <<

   และเพื่อก่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง จากการจัดกิจกรรมต่างๆของสโมสรนิสิต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการสโมสรนิสิต ทางสโมสรนิสิตจึงได้จัดส่งน้องเจี๊ยบ เหรัญญิกสโมสรนิสิต พร้อมเพื่อน มาเรียนรู้กับการจัดทำรายงานการเงินของสโมสรนิสิต อย่างง่าย ๆ (Eazy.............) กับงานการเงินและพัสดุ ในครั้งนี้ และ......

~ ผลลัพธ์ ที่ได้จึงเกิดขึ้น ในรูปของ "รายงานสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์"

>> ตัวอย่างรายงาน << ~

 

                   

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-ความเห็น (0)