ตอนที่แล้วผมได้เสนอแนวทางการดูแลพัฒนาผู้เรียนโดยบูรณาการเรื่อง มาตรฐานด้านผู้เรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และใช้ทฤษฎีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  โดยมีเอกสารหมายเลข 1-3 เป็นเครื่องมือ

      ท้ายที่สุดผมคิดว่าครูอาจใช้ประโยชน์จากการดูแลพัฒนาให้นักเรียนวางแผนพัฒนาตนเองดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินด้านคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรได้อีก  กล่าวคือ

       แนวทางการประเมินผลด้านคุณลักษณะผู้เรียน โดยใช้ผลการดำเนินงานของนักเรียนตามเอกสารหมายเลข 1 – 3 มากำหนดระดับคุณภาพการประเมิน

  ระดับคุณภาพ 1       มีการสำรวจตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียน(เอกสารหมายเลข 1) อย่างครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง

ระดับคุณภาพ 2      ปฏิบัติตามระดับคุณภาพ 1 และวางแผนการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชี้ด้านผู้เรียนที่นักเรียนยืนยันว่ายังต้องปรับปรุงตนเอง(เอกสารหมายเลข 2)  ทุกรายการ  และมีความเหมาะสม

ระดับคุณภาพ 3       ปฏิบัติตามระดับคุณภาพ 2  และมีการบันทึกผลการปฏิบัติตนตามแผนที่กำหนด(เอกสารหมายเลข 3)  อย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน