“แฟร์,เปาโล เชื่อว่า...การให้การศึกษาควรจะเป็นไปเพื่อให้คนเป็นอิสระ   มีความนึกคิดตระหนักรู้ในตนเอง ไม่เป็นเพียงแค่วัตถุที่ให้ผู้อื่นครอบงำ เป็นผู้มีอิสระและเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองได้

เพราะ... ความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์อยู่ที่ว่า มนุษย์มี มโนธรรมสำนึก (Conscientization)และการกระทำของมนุษย์จะต้องสัมพันธ์กับจิตสำนึกของเขาเสมอ”

มนุษย์จึงควรจะได้ตระหนักว่า ตนเป็นผู้ที่สามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ 

 

            Paulo  Freire.

            

 

Paulo Freire (1921-1997)

 

        อ่านแล้วบันทึกไว้ด้วย...ความซาบซึ้งใจและเคารพในจิตใจอันกว้างขวางของเปาโล แฟร์ นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา นักการศึกษาผู้ใหญ่ ผู้เปลี่ยนโลกของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาหลาย ๆ คน...

   

        คนไม่มีรากคิดว่า นักการศึกษาหรือ “ครูที่แท้” ควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการสอนให้ “คน” ได้ตระหนักถึงคุณค่าอันแท้จริงของการเป็น “มนุษย์” ... เมื่อนั้นเชื่อได้ว่า...โลกจะน่าอยู่และผู้คนจะพากันมีความสุขมากขึ้น

       และยังเชื่ออย่างมั่นคงว่า คนที่ทำสิ่งยิ่งใหญ่ เพื่อคนอื่น เพื่อสังคมไม่ใช่เพียงเพื่อตนเองและพวกพ้อง...ย่อมยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ถูกกล่าวขวัญซ้ำแล้วซ้ำเล่า...        

 ...และอยู่ในใจของผู้คนตลอดกาล... 

                                                         (^___^)

 

 

 อ้างอืง

Pedagogy of the Oppressed (1970)

http://en.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire