สิทธิมนุษย์ชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฏหมายการศึกษา และการสื่อสาร เยาวชนต้องได้รับการคุ้มครอง.