วิเคราะห์นโยบายการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน

นโยบายการศึกษา

จากโจทย์ข้อที่ 1.

คุณลักษณะพิเศษของปัญหาการศึกษาพบว่าขาดคุณลักษณะที่สำคัญ  6  ประการ  คือ

                1.  กล้าและรู้จักแสดงความคิดเห็นต่อชุมชนอย่างเปิดเผย

                2.  ตัดสินใจด้วยตนเอง

                3.  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                4. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

                 5. มีความคิดในการพัฒนาและความคิดสร้างสรรค์

                 6. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างไร

ยกตัวอย่าง

                  การสอนในปัจจุบันเน้นการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางเรียนรู้  เริ่มการสอนจากครูเป็นส่วนใหญ่ ครูถ่ายทอดเนื้อหาให้กับนักเรียน  ครูมีบทบาทอยู่เพียงคนเดียว นักเรียนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ ทำให้นักเรียนไม่กล้าแสดงออก นักเรียนไม่รู้จักแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นทักษะที่พึงประสงค์ นักเรียนต้องเรียนให้จบในหน่วยการเรียนที่ครูกำหนด  การให้การบ้าน  การให้นักเรียนคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์มีน้อยมาก  ครูต้องการให้นักเรียนเรียนเพื่อทำข้อสอบและสอบเข้าโรงเรียนที่คิดว่าเมือสอบเข้าเรียนโรงเรียนเหล่านี้แล้วจะทำให้สอบเอ็นทราน ได้  ทำให้นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรมและมีมุมมองที่ต้องการเรียนเพิ่อสอบ  นักเรียนไม่สามารถตัดสิน แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้และที่สำคัญนักเรียนไม่เคารพครูอย่างสมัยอดีต

จากโจทย์ข้อที่ 2.

          การกำหนดนโยบายการศึกษาที่ดี

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย

สอดคล้องกับปัจจัยภายนอก

กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นจริง

กำหนดก่อนการดำเนินงาน

จากโจทย์ข้อที่ 3. กระบวนการกำหนดนโยบายตามทฤษีระบบมีองค์ประกอบ  คือ  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต  สิ่งแวดล้อม   ข้อมูลย้อนกลับ

ตัวอย่างนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่ประสบผลสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ  เช่น  นโยบายรักการอ่าน  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ให้เด็ก  และเยาวชนรู้รักการอ่าน  อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเสริมสร้างการเรียนรู้ ช่วยให้ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้การอ่านเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนานิสัยการอ่านได้จากโครงการ รักการอ่านสานสู่ฝัน

จากโจทย์ข้อที่ 4.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใบงานที่ 2. ดรประกอบ

คำสำคัญ (Tags)#การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 270423, เขียน: 23 Jun 2009 @ 17:41 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:12 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)