ประเมินผลลัพธ์ ( KPA) ที่เกิดกับผู้เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบสหวิทยาการ

ด้าน

อยู่อย่างพอเพียง สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ

วัด

วัตถุ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม

ความรู้

- รู้วิธีการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

- รู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

- รู้เกี่ยวบริบทในชุมชนของตนเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และ ประชากรในชุมชนของตน

ทักษะ

-มีทักษะในการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

-มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

- มีทักษะในการสื่อสาร

- มีทักษะในการแก้ปัญหา

- มีทักษะในการเชื่อมโยง

-มีทักษะในการจัดการและเลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

 

-มีทักษะในการดำรงชีวิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน

ค่านิยม

-เห็นความความสำคัญของการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังและสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

 

-เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม

-ให้ความสำคัญในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

-เห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนและสังคม

-มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

- ธำรงรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน

-ภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน