๔๘. ศูนย์บริการร่วม...เปิดบริการ

สำนักงานอัยการเขต ๓ กับ ศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน ในการให้คำแนะนำเบื้องต้น และบริการข้อมูล/ข่าวสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สถิติคดี การให้บริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และภารกิจอื่น ๆ

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านถาวร พานิชพันธ์ รองอัยการสูงสุด ได้เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการร่วม   สำนักงานอัยการเขต ๓  ณ ชั้นที่   ๑      อาคาร สำนักงานอัยการเขต ๓  เพื่อเปิดให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในอาคาร

อธิบดีอัยการเขต ๓ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯโดยสรุปว่า..อัยการสูงสุดมีนโยบายเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ทุกชุมชน และให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการ ตามนโยบายที่ว่า...  "สุจริต โปร่งใส รวดเร็ว ทันสมัย เต็มใจบริการ "....  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม ขึ้นในครั้งนี้

ท่านรองอัยการสูงสุด ประธานในพิธีกล่าวว่า..การให้บริการประชาชน เป็นหน้าที่ของส่วราชการทุกหน่วยงาน ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งข้อมูล และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดดังกล่าว..

หลังจากทำพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมแล้ว ประธานในพิธีได้ให้เกียรติเข้ารับบริการเป็นปฐมฤกษ์ คณะกรรมการผู้บริหาร CEO  และประชาชนทั่วไปได้เข้ารับบริการตามลำดับ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ๆ ละ ๒ คน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ

                            

   

   

    

   

                     พิธีเปิดศูนย์บริการร่วม  สำนักงานอัยการเขต ๓

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  ชุมชนคน อส.ความเห็น (0)