โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

คุณธรรมชั้นนำ

พัฒนาการโรงเรียนสร้างศีลธรรม

         การพัฒนาความรู้และคุณธรรมของผู้เรียนเป็นหน้าที่โดยตรงของโรงเรียน โดยการกำกับติดตามของ สพท. และสพฐ. ที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  เรียกว่า โรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำในปีการศึกษา  2549  โดยกำหนดให้มีสัดส่วน ดังนี้
         ปี  2550  จัดให้มีร้อยละ  10 ของโรงเรียนทั้งหมด
         ปี  2551  จัดให้มีร้อยละ  30 ของโรงเรียนทั้งหมด
         ปี  2552  จัดให้มีร้อยละ  50 ของโรงเรียนทั้งหมด
         แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ก้ยังเข้มแข็งเหมือนเดิม มีโรงเรียนวิถีพุทธ  93 โรงเรียน  ประกอบด้วย
         โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร  1 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
         โรงเรียนวิถีพุทธแกนนำ  19  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
                   1.ศรีสะอาดวิทยาคม  2.บ้านเค็ง  3 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 4 บ้านปรือคัน 5 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 6 บ้านอาวอย  7 บ้านสำโรงตาเจ็น 8 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 9 บ้านกู่ 10 ตูมพิทยานุสรณ์ 11 บ้านหนองเชียงทูน 12  บ้านเหล็ก 13 โนนกระสังวิทยาคม 14 อนุบาลไพรบึง 15 บ้านไม้แก่น 16 วัดบ้านประอาง 17  บ้านดินแดง 18 บ้านตาโสม  19 บ้านละลม
         โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2550  (10 %)จำนวน 21 โรงเรียน
                 ได้แก่ 1บ้านโคกสูง2 บ้านเค็ง 3 ลมศักดิ์วิทยาคม4 บ้านสำโรงตาเจ็น 5 สวงษ์วิทยาคม 6 บ้านขี้นาค 7 ตูมพิยานุสรณ์ 8 บ้านหนองเชียงทูน 9 บ้านเหล้ก 10 บ้านสวายสนวน 11 บ้านไทร 12 วัดบ้านประอาง 13 บ้านกู่14 อนุบาลภูสิงห์ 15 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 16 บ้านละลม 17 ]ละลมวิทยา 18 ศรีตระกูลวิทยา 19 บ้านหัวเสือ 20 บ้านสะเดาใหญ่ 21 หนองคูวิทยา
         โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2551  (30 %)จำนวน 66 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนใน 10 % และโรงเรียนอีก 45  ดังนี้ 1 บ้านปรือใหญ่ 2 ศรีสะอาดวิทยาคม 3 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 4 บ้านปรือคัน 5 บ้านอาวอย 6 โนนกระสังวิทยาคม 7 อนุบาลไพรบึง 8 บ้านไม้แก่น 9 บ้านดินแดง 10 บ้านตาโสม 11  ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 12 บ้านปราสาท 13  บ้านปะอุง 14 บ้านจันลม 15 บ้านกันจาน 16 นิคม 3  17บ้านป่าใต้ 18 สวงษ์พัฒนศึกษา 19 อนุบาลศรีประชานุกูล20 บ้านชำแระกลาง 21 บ้านแทรง 22 พอกพิทยาคม 23 สวายพิทยาคม 24 บ้านไฮเลิง 25 บ้านหนองระนาม 26 บ้านกระต่ายด่อน 27 บ้านนาวา 28 บ้านผือ 29 บ้านสำโรงพลัน 30 บ้านหัวช้าง 31 หนองอารีพิทยา 32 บ้านหนองระเยียว 33 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 34 บ้านตะเคียนราม 35 บ้านห้วยตามอญ 36 ปรางค์กู่ 37 บ้านปราสาทเยอ 38 บ้านตะเคียนบังอีง 39 บ้านนาตราว 40  บ้านตาอุด 41ขุขันธ์ 42 บ้านสนามสามัคคี 43 บ้านใจดี 44 บ้านขนุน 45 บ้านโพนปลัด
         โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ปี 2552  (50%)จำนวน 107โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนใน 30 % และโรงเรียนอื่นอีก .46 โรงเรียน ได้แก่ 1 สวัสดีวิทยา 2 บ้านหนองกาด 3 บ้านพะเยียวตาสุ 4 บ้านมะขาม(ขุขันธ์) 5 บ้านละเบิกตาฮีง 6 บ้านกันแตสระรุน 7 บ้านคลองสุด (ประชาอุทิศ) 8 บ้านโนนดู่ 9 บ้านศาลาประปุน 10 บ้านเริงรมย์ 11 วัดเขียน 12 บ้านนาก๊อก 13 บ้านบก 14 บ้านสะอาง 15 บ้านขามหนองครอง
16 บ้านไฮน้อย 17 บ้านบึงกระโพธิ์ 18 บ้านศาลาปรางค์กู่ 19 บ้านหว้าน 20 บ้านกำแมด 21 บ้านบ่อ
22 บ้านมัดกา 23 บ้านไฮ 24 บ้านขามฆ้อง 25 บ้านโป่งปรางค์กู่ 26 บ้านดอนหลี่ 27 บ้านผือ 28 บ้านพราน 29 บ้านตราด 30 บ้านตาจวน 31บ้านพะแวะ 32 บ้านคูสี่แจ 33 บ้านสลักได 34 บ้านกันตรวจ 35 บ้านแดง 36 บ้านตาเจา 37 บ้านตะเคียนราม 38 บ้านตาเม็ง 39 บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร 40 บ้านทำนบ 41 บ้านหนองแวง 42  บ้านจะกง 43 บ้านหนองเพดาน 44 บ้านไพรพัฒนา 45 บ้านโคกตาล 46 วนาสวรรค์

มาตรฐานและตัวบ่งชี้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน และ 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

 

 

 

1.  มาตรฐานด้านการปลูกฝังคุณธรรม

1.1  โรงเรียนมีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเป็นทิศทางในการปลูกฝังผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรมและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ

1.2  โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนการปลูกฝังคุณธรรม

1.3  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปลูกฝังคุณธรรม

1.4 โรงเรียนมีการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านปลูกฝังคุณธรรม สามารถเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม

 

2.  มาตรฐานด้านหลักธรรมา

ภิบาลในการบริหารงาน

2.1  ผู้นำมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2.2  โรงเรียนมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2.3    โรงเรียนมีการประเมินผลการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล

2.4โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล

 

3.  มาตรฐานด้านหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม

3.1  โรงเรียนมีแผนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม

3.2  โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

 

 

3.3  โรงเรียนมีการประเมินผลตามแผนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม

3.4  โรงเรียนมีการพัฒนาการการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม

                       โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

เป็น 3  ระดับและมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 3  ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

                        คะแนน  1  หมายถึง  มีการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดเป็นบางส่วน และต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น  หรือผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

                        คะแนน  2  หมายถึง  มีการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดในระดับที่ยอมรับได้และใกล้เคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กำหนด

                        คะแนน  3  หมายถึง  มีการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐาน หรือมีผลการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน หรือมีผลการดำเนินงานเกินมาตรฐาน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.สมบัติ

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรมชั้นนำ

หมายเลขบันทึก: 269104, เขียน: 18 Jun 2009 @ 21:00 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 14:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)