ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานทำข้อเสนอแผนพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในนามของรัฐบาลเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทางสนับสนุนกันต่อไป ในคณะทำงานชุดนี้มี ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ดำเนินการประชุมและปฏิบัติการกันในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สำนักงาน กศน.  ได้กรอบคิดเบื้องต้นในการเขียนแผนพัฒนาบุคลากรไว้ดังแผนที่ความคิดต่อไปนี้ ซึ่งคณะทำงานมีหน้าที่จะเขียนให้เป็นเล่มแผนในรายละเอียดต่อไป