โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด"

    จากการสัมมนา 6 ปี การปฏิรูปการศึกษาไทย พบว่าเด็กไทยมีจุดอ่อนในเรื่องการคิด สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการคิด จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  (Teaching Management for the Developement of Thinking Skills)  ในปีงบประมาณ 2548  เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการคิด 11 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการคิดเปรียบเทียบ ทักษะการคิดวิพากษ์ และทักษะการคิดแก้ปัญหา แล้วนำไปประยุกต์ใช้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการคิด 11 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการคิดเปรียบเทียบ ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการคิดเชิงอนาคต ทักษะการคิดบูรณาการ ทักษะการคิดวิพากษ์ และทักษะการคิดแก้ปัญหา  2) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาเครือข่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด" ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนให้สามารถนำทักษะการคิดทั้ง 11 ทักษะไปใช้ในการบริหารและจัดกระบวนการการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับการฝึกอบรม 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน  วิธีดำเนินการ  ระยะที่ 1 การเตรียมการพัฒนาบุคลากร 1) ประชุมคณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด" และประสานงานหน่วยงานและสถานศึกษาที่เป็นเครือข่าย 2) จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิด และสื่อ CD Power Point  ชุด การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยบุคลากรสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด  ระยะที่ 2 ดำเนินการพัฒนาบุคลากร (ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน) ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 8 รุ่น ดังนี้  รุ่นที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง  รุ่นที่ 2 วันที่ 4 - 6 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนโนนข่าวิทยา จังหวัดขอนแก่น  รุ่นที่ 3 วันที่ 8 - 10 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนท่าใหม่ "พูนสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จังหวัดจันทบุรี  รุ่นที่ 4 วันที่ 11 - 13 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนสมคิดวิทยา จังหวัดระยอง  รุ่นที่ 5 วันที่ 15 - 17 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนสุรพินวิทยา จังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 6 วันที่ 18 - 20 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนอินทราราม จังหวัดกาญจนบุรี  รุ่นที่ 7 วันที่ 22 - 24 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนสันโค้งวิทยา จังหวัดเชียงราย  และรุ่นที่ 8 วันที่ 25-27 กันยายน 2548 ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรฯ จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด" (Teaching Management for the Development of Thinking Skills)   ผลการดำเนินงาน 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด" ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการิคดเปรียบเทียบ ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทักษะการคิดเชิงอนาคต ทักษะการคิดบูรณาการ ทักษะการคิดวิพากษ์ และทักษะการคิดแก้ปัญหา สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตการปฏิบัติวิชาชีพครู และถ่ายโอนไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่  2) ผู้บริหารและครูผู้สอนนำทักษะการคิดทั้ง 11 ทักษะไปใช้ในการบริหารและจัดกระบวนการการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้หน่วยงานและสถานศึกษาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด" (Teaching Management for the Development of Thinking Skill) ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดที่เป็นรูปธรรมและดำเนินการอย่างจริงจัง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (1)

จันทร์ตรา ดีมูล
IP: xxx.151.140.112
เขียนเมื่อ 

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด"

 เป็นโครงการที่ดีควรจัดให้มีการอบรมทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานของราชการ