เมื่อได้ชมเรื่องนี้แล้ว  มีความรู้สึกว่าการที่จะทำอะไรที่จะให้คนอื่นทำตาม ควรจะทำให้เห็นก่อน  ไม่ใช่ว่า จะสั่งเพียงอย่างเดียว ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นช่วย  ผลที่ทำออกมาจะประสบผลสำเร็จให้กับส่วนรวม ให้ช่วยกันพัฒนาบ้านของเราให้ดีโดยนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญ