การทำงานจะสำเร็จได้ด้วยศรัทธา ศรัทธามีอยู่ในตัว"ครู"ทุกคน แต่ศรัทธามักถูกทำลายด้วย"การเมือง"    จงเป็นครูที่มีศรัทธาอยู่คู่ตัวตน