จ. 8  พ.ค. 49 

     -    สอบ 355544  Multimedia   เวลา 13.00 - 16.00   ห้อง ED 2207

อ. 9 พ.ค. 49  

      -   สอบ 355542  CAI   เวลา 13.00 - 16.00   ห้อง ED 2206