การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


HRM&D

บทความด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ดร. โสภณ ภูเก้าล้วน

เงื่อนไข (MANDATORY CONDITIONS) ในการพัฒนาทีมงานให้มีเอกลักษณ์ มีพลังและมั่นคงถาวร การพัฒนาทีมงาน

1.       ลักษณะของทีมงานที่ประสบความสำเร็จ

ทีมงานที่มีเอกลักษณ์  มีพลัง  และมีความมั่นคงถาวร  ที่สร้าง  รักษา  และพัฒนาความสำเร็จได้ยิ่งๆขึ้นไปนั้น  จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.       มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน  สมาชิกในทีมแต่ละคนยินดีและเต็มใจ  จริงใจในการปฏิบัติตามกฏ  ข้อบังคับ  ระเบียบวินัย  และข้อควรประพฤติปฏิบัติของทีมงาน

2.       มีความภูมิใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วม  ประสานความคิด  ประสานใจ  และประสานประโยชน์เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน

3.       ยกย่องให้เกียรติแก่กันและกัน  ตลอดจนให้ความเคารพ  เชื่อถือในอาวุโสของสมาชิกในทีม  และยอมรับความคิดเห็นของซึ่งกันและกัน

4.       มีการติดต่อสื่อสาร  ด้านข้อมูล  ข่าวสาร  ความก้าวหน้า  และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยทั่วถึง  ทันการณ์และกระจ่างชัด

5.       มีความผูกพันระหว่างสมาชิกในทีม  ทุกคนมุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน (ยินดีที่สมาชิกในทีมประสบความสำเร็จ  แนะนำ  แก้ไข  และให้กำลังใจ  เมื่อสมาชิกในทีมผิดพลาดบกพร่อง)

6.       มุ่งความสำเร็จในเป้าหมายรวมของทีมงาน  ยอมเสียสละประโยชน์สุขส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์สุขและความสำเร็จของสมาชิกส่วนใหญ่ของทีม

7.       จริงจังและจริงใจ  อดทนและขยันหมั่นเพียร  ที่จะสร้างความสำเร็จร่วมกัน (ไม่ถือเขาถือเรา)

8.       คิดค้น  แสวงหาและพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของตนเอง  ของสมาชิกทุกคนในทีม  และของทีมงานโดยรวมตลอดเวลา

9.       วางแผน  คำนวณ  ทบทวน  และชี้แจงแนวกลยุทธ์  วิธีการทำงานและผลงานร่วมกันทุกระยะ

10.   แบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ในทุกๆด้าน  โดยชอบธรรม  และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

11.    

    2.    กระบวนการในการสร้างทีมงานที่มีเอกลักษณ์

1.       กำหนดทิศทางและนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้แน่นอนและกระจ่างชัด

2.       เขียนและปลูกฝังจรรยาบรรณของทีมงานให้แก่สมาชิกในทีมได้รับทราบเข้าใจและยึดถือ

3.       คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมทีมอย่างมีระบบ  คงเส้นคงวา  และเปิดเผย

4.       ต้อนรับและทำการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่อย่างจริงจัง  และสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกสัมผัส

5.       ดูแลเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำให้แก่สมาชิกใหม่ปรับตัวได้ในระยะแรก

6.       ดำเนินการฝึกอบรมเบื้องต้น  ปลูกฝังให้สมาชิกภูมิใจ  รัก  ผูกพัน  และรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของทีมงานอย่างจริงจัง

7.       ฝึกฝนและฝึกหัดให้สมาชิกมีความสามารถในการสร้างความสำเร็จในภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.       ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกในทีม  พร้อมทั้งจัดระบบค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

9.       ทบทวนนโยบาย  การกำหนดเป้าหมาย  และปรับปรุงแนวกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ทุกๆ  3  ปี

10.   รักษาเครือข่ายการสื่อสาร  และแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าให้สมาชิกทั้งหมดทราบเป็นระยะๆ

      3.   เงื่อนไขการดำเนินการ

1.       จัดฝึกอบรมทั้งด้านเทคนิคและการจัดการให้สอดคล้องเติบโตไปด้วยกัน

1.       ฝึกอบรมทั้งด้านเทคนิคและการจัดการให้สอดคล้องเติบโตไปด้วยกัน

2.       จัดระบบการฝึกอบรมตำแหน่งต่างๆอย่างมีขั้นตอน

3.       ใช้ระบบคะแนนในการวัดคุณภาพพนักงาน

2.       สร้างตัวแบบ (MODEL) และพัฒนาตัวแบบอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง

1.       สร้างพี่เลี้ยงตัวแบบถาวร

2.       รักษาและพัฒนาคุณภาพพี่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

3.       มี  INCENTIVE  ให้พนักงานพี่เลี้ยง

3.       จัดบรรยากาศในการทำงานให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่างมั่นคงถาวร

1.       รักษาเอกภาพในการบริหารและการจัดการ

2.       ใช้ระบบหนึ่งเดียวในการบริหารงานบุคคล

3.       พัฒนาบุคคลากรของสายงานบุคคลอยู่เสมอ

4.       จัดระบบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องและส่งผลเกื้อกูลต่อการพัฒนากำลังคน

1.       จัดระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคล

2.       จัดระบบการปฐมนิเทศ

3.       สร้างกำลังคนทดแทนสำรอง

5.       จัดประชุมกันในระดับต่างๆ  เป็นระยะๆ

1.       มีการประชุมแม่ทัพนายกองเพื่อปรับนโยบาย

2.       อาศัยความคิดเห็นพนักงานเป็นแนวทาง

6.       ฝ่ายจัดการต้องตื่นตัว  ปรับนโยบาย  และรักษาข่ายการประสานงานอย่างสม่ำเสมอ   

ตำแหน่งปัจจุบัน 

3.1          อาจารย์พิเศษประจำวิชา  จิตวิทยาอุตสาหกรรม โครงการปริญญาโท    

                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎ  พระนคร

3.2          อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลัย

               รามคำแหง

3.3         อาจารย์พิเศษสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการบัณฑิตศึกษา 

               นานาชาติ  มหาวิทยาลัยบูรพา

3.4         กรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัย

               เกษตรศาสตร์

3.4          ที่ปรึกษา   บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)  จำกัด 

 

หมายเลขบันทึก: 268373เขียนเมื่อ 15 มิถุนายน 2009 20:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 07:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
  • เรียนกับอาจารย์ ดิศกุลหรือครับ
  • สวัสดีครับ

 

จิ๊บอ่านแล้วนะค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค้ะ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี