นวตกรรม PCU กุงเก่า : สายตรวจจิ๋ว

                 

           ติดตามสถานการณ์ การดำเนินงาน ของ สสอ.ท่าคันโท กันบ้างค่ะ  ช่วงนี้หน้าฝน เรื่องยุงลายก็เป็นปัญหาเกือบทุกพื้นที่กันแล้ว โดยเฉพาะไข้เลือดออก      PCU กุงเก่า เขามีอะไรเจ๋ง ๆ กันบ้างต้องมาลองดูกันค่ะ

           นวตกรรม สายตรวจจิ๋ว

                                 (นวตกรรม ยุงลายอ่านจุด)

                      โครงการ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลกุงเก่า   ปี 2551

           หลักการและเหตุผล

                           อำเภอท่าคันโท อยู่อันดับที่ 9 ของจังหวัด  อัตราป่วย 103.44 ต่อแสนประชากร นอกจากนี้ยังพบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออกกระจายอยู่ทุกตำบล ตำบลนาตาลมีผู้ป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด รองลงมาคือ ตำบลกุงเก่า,ตำบลกุดจิก,ตำบลยางอู้ม,ตำบลดงสมบูรณ์และท่าคันโท โดยมีอัตราป่วยเท่ากับ188.79,169.13,88.95,84.53,45.26และ40.34 ต่อแสนประชากร

                         ในพื้นที่ตำบลกุงเก่า อัตราป่วยต่อแสน ปชก จำแนกตามอายุ สูงสุดในกลุ่มอายุ 10-14ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24ปี,5-9ปี,0-4ปี,และ 25-34ปี มีอัตราป่วยเท่ากันอัตราป่วยเท่ากับ 16.06,8.03,5.35,2.68และ2.68 ต่อแสน ปชก ตามลำดับ

                                                              

                          จากข้อมูลทางระบาดวิทยา ปรากฏชัดเจนว่าผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะมีกลุ่มอายุระหว่า 0-15 ปี และจะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในอัตราป่วยที่สูงในช่วงอายุ 5-14 ปี ทั้งในระดับชาติ ภาค จังหวัด อำเภอและในเขตตำบลกุงเก่า สถานีอนามัยบ้านกุงเก่าจึงเล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าวเลยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กอายุ 5-14 ปี เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสามารถปฏิบัติงานในการตรวจ จับและทำลายลูกน้ำยุงลายด้วยตนเอง ที่เรียกกันในตำบลว่า สายตรวจจิ๋ว

                       

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มอายุ 5 14 ปี เป็นแกนนำในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือกออกได้

2. เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนงานในการดูแลตนเองในด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ 

กิจกรรมการดำเนินงาน
            1.พันธมิตรควบคุมป้องกันไข้เลือดออกระดับหมู่บ้าน/ตำบล

                  1. 1พันธมิตรควบคุมป้องกันไข้เลือดออกระดับหมู่บ้าน/ตำบล

                (ครู,สอบต.,กสค.,อสม.,ผญบ,ปชชทั่วไป)

1.2 สายตรวจจิ๋ว(กลุ่มนักเรียน 5 14 ปี)

1.3.ทีม SRRT ระดับตำบล

               2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายลดโรคในชุมชน

               3.รณรงค์ สร้างกระแสความตระหนักป้องกันโรคล่วงหน้าโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน/โรงเรียน  

               4.จัดวิธีประชาคมระดมความคิด เพื่อให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์

               5.จัดเวทีแลกเรียนรู้เพื่อขยายเครือข่ายชุมชนต้นแบบควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

                                                        

ผลการดำเนินงาน

             1.พันธมิตรควบคุมป้องกันไข้เลือดออกระดับหมู่บ้าน/ตำบล

                      1.1มีสายตรวจจิ๋ว(กลุ่มนักเรียน 5 14 ปี)จำนวน 675คน

1.2มีพันธมิตรควบคุมป้องกันไข้เลือดออกระดับหมู่บ้าน/ตำบล

                           (ครู,สอบต.,กสค.,อสม.,ผญบ,ปชชทั่วไป)จำนวน 66 คน

              2.มีการรณรงค์ สร้างกระแสความตระหนักป้องกันโรคล่วงหน้าโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนหมู่บ้าน 11 หมู่/โรงเรียน4แห่ง

              3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายลดโรคในชุมชน

              4.มีการจัดเวทีประชาคมระดมความคิด เพื่อให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์ จำนวน 11 หมู่บ้าน

              5.มีการจัดเวทีแลกเรียนรู้เพื่อขยายเครือข่ายชุมชนต้นแบบควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกจำนวน 11หมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

ควรหามีการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกให้แก่เด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุระหว่าง 5-14 ปี ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กนักเรียน5-14ปีและควรฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจิงจังเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในชุมชน

                   จุดเด่น           คือ กลุ่มเสี่ยงเป็นผู้นำในการตรวจจับและทำลายลูกน้ำยุงลายโดยตรง

              

                 

             


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เราชาวท่าคันโทความเห็น (0)