การรายงานผลของกลุ่มภาคกลาง

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
PPDAP Cycle ในงานวิจัย P : Problem Identification P : Planning D : Data collection A : Analysis P : Plan for future
                  ขอชื่นชม ผศ. จงรัก ประพฤติผล ของ มรภ รำไพพรรณี ซึ่งนับว่าเป็นผู้ประสานงานภาคที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งกล้าที่จะนำเสนอ บวกกับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมายาวนาน แม้อีก 5 เดือนท่านก็จะเกษียนแล้วก็ตาม แต่ท่านก็ยังสามารถจัดลำดับความคิดได้อย่างละเอียด จากการที่ท่านได้รับฟังคำวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านมา 2 วันท่านได้เก็บเกี่ยวความรู้ และคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิไว้พอสมควร ทำให้การรายงานของท่านเป็นไปอย่างน่าชื่นชม

                เริ่มจากวัตถุประสงค์ ซึ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความชัดเจนในฐานะของผู้ประสานคือ 1) เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการงานวิจัย 2)เพื่อสังเคราะห์ผลการดำเนินการชุดโครงการวิจัย และ 3) เพื่อนำผลที่ได้ไปเป็น lesson learn ต่อไป

                ในการรายงานเรื่องการบริหารจัดการท่านก็บอกว่า 1)เน้นกระบวนการ PAR (Participatory Action Research) 2)ใช้หลักธรรมในการทำงาน ทั้ง พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 และ โลกธรรม 8

3) ใช้ PPDAP Cycle ในงานวิจัย  P : Problem Identification    P : Planning   D : Data collection

A : Analysis   P : Plan for future

                จากนั้นได้รานงานขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการทำงานของแต่ละโครงการว่าดำเนินการอย่างไร และมีผลการดำเนินการคืออะไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)