การสังเคราะห์งานวิจัยที่ รภ พระนคร

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานได้เข้าร่วมการสังเคราะห์งานวิจัยชุดโครงการ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุกรรมพืช ซึ่งเป็น 2 ชุดโครงการโครงการใหญ่ที่ของบประมาณจาก สกอ.

เริ่มต้นจากการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ(ตามภูมิภาคต่างๆ) โดยผู้ประสานภาค (node)  เริ่มจากภาคใต้ก็จะรวมตั้งแต่พื้นที่ชุมพรลงไป อันนี้ทาง มรภ.ภูเก็ต รับเป็น node ใหญ่ที่จะมี 5 โครงการย่อย แต่ต้องสังเคราะห์ให้เป็นอัน 1 เดียว เพื่อนำมาสังเคราะห์ระดับประเทศอีกครั้ง ทางภาคใต้ได้รายงานไปเรื่อยๆจนจบ ก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมช่วย comment งานให้ว่าจะเขียนอย่างไร เพื่อที่จะเป็นแนวทางกับการสังเคราะห์ระดับประเทศด้วย (เนื่องจากประเด็นที่โครงการวิจัยแต่ละโครงการจับค่อนข้างแตกต่างกัน) ผลที่ได้ก็แตกต่าง แนวทางก็ต่าง วิธีการทำงานก็ต่างแล้วจะสังเคราะห์อย่างไร

ทางผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.สมพงษ์  บุญเลิศ จาก มรภ.เชียงใหม่ ได้เสนอความเห็นว่า การนำเสนอของผู้ประสานภาคในการสังเคราะห์ มี 2 ประเด็นคือ 1)เรื่องของเนื้อหา กระบวนการวิจัย  2) การบริหารงานวิจัย

เรื่องของเนื้อหางานวิจัยก็จะประกอบไปด้วย บริบทพื้นที่ /ประเด็นเนื้อหา  วัตถุประสงค์  วิธีการดำเนินการวิจัย  ผลการวิจัย และบทเรียน/ข้อเสนอแนะ

เรื่องของการบริหารงานวิจัย ให้บอกว่าได้ดำเนินการอะไรบ้างที่เป็นผลโครงการวิจัยย่อย เช่นมีการให้การอบรมให้นักวิจัย การติดตามความก้าวหน้า การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน ฯลฯ

จากนั้นก็ต้องตอบผลการวิจัย โดยต้องรวมหัวข้อ แยกประเด็นออกมา พร้อมกันนั้นก็สรุปรวม จากนั้นก็จ้องบอกผลกระทบ และ การขยายผล ของงานวิจัยด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)