• สุ (สุตตะ – ฟัง)   จิ (จิตตะ – หมกมุ่น)   ปุ (ปุจฉา – ถาม)   ลิ (ลิขิต – จดบันทึก)  ไม่เพียงพอ ต่อความสำเร็จ
• ส่วนที่ขาด คือ ลงมือทำ หรือปฏิบัติ
• สุจิปุลิ เป็นคาถาสำหรับการเรียนรู้เชิงทฤษฎี หรือ explicit knowledge
• ปฏิบัติ เป็นคาถาสำหรับการเรียนรู้ tacit knowledge
• คาถาสำหรับ KM คือ  ปฏิบัติ + สุจิปุลิ
• คาถาที่สมบูรณ์ คือ  ปฏิบัติ + สุจิปุลิ + ลปรร.

วิจารณ์ พานิช
๒๕ เมย. ๔๙