โครงการสร้างบ้านคืองานวิจัยของ รศ.สุภาพ  ณ นคร

การเข้าร่วมฟังเป็นประสบการณ์ การสังเคราะห์งานวิจัย จากคนขับรถไปให้หัวหน้า ก็เลยได้รับความรู้เรื่องกระบวนการคิดแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ไปด้วย

                การรับเงินมาทำวิจัย ก็เหมือนกับการรับเหมาสร้างบ้าน เมื่อผู้วิจัย(ผู้รับเหมา) รับปากและรับเงินว่าจะทำงานนั้น  เมื่อทำออกมาแล้วก็ต้องตรงความต้องการของทั้งผู้สร้าง ผู้รับเหมา และเจ้าของเงิน(ทุน) ในกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ คงไม่ได้ดูเพียงแค่ว่าบ้านเสร็จออกมาเป็นหลัง แต่ต้องดูองค์ประกอบต่างๆร่วมด้วย เช่นมีการคอรัปชั่น กิน อิฐ หิน ปูน ทรายหรือไม่ และต้องดูส่วนอื่นอีกกว่าจะออกมาเป็นบ้าน

                ในการสังเคราะห์ ให้เล่าประสบการณ์ ปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ดำเนินการ สิ่งที่บอกได้แก่ 1) บทบาทตรงที่ลงไปทำ 2)วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 3)การเรียนรู้ ทำอะไรแล้วได้อะไร 4)อาจจะดูโอกาสเพื่อแก้จุดอ่อนจุดแข็ง และดูอุปสรรค พร้อมทั้งบอกวิธีการแก้ไข