• วันนี้วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549 ได้มีการประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ ตามโครงการการจัดการความรู้ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาซึ่งกำหนดให้ครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกัน
  • สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครูศูนย์การเรียนชุมชนทั้ง 9 ศูนย์การเรียนชุมชน รวมทั้งสิ้น 13 คน
  • วันนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้
  1. การเตรียมการวางแผนจัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2549 ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549 นี้ แต่ละศูนย์การเรียนก็ได้วางแผนเชิญผู้นำชุมชนมาเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา ส่วนเนื้อหาการปฐมนิเทศนั้นก็จะเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เข้ากับวิถีชีวิตโดยใช้ Mind Map โดยครูและผู้เรียนจะร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร และค้นหาความต้องการในเรื่องที่สนใจอยากจะศึกษา และเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตจริง ของผู้เรียน และผู้เรียนสามาถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในภาคเรียนนี้นักศึกษา โดยครู และผู้เรียนร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการร่วมกัน ในหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน นอกจากนั้นครูจะทำการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับประวัตินักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียน จากสรุปผลการลงทะเบียนนักศึกษาโปรแกรม IT รวมทั้งแจกบัตรนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งสำรวจบัตรนักศึกษาเก่าว่าผู้เรียนยังคงเก็บรักษาไว้อยู่หรือไม่ ถ้าสูญหายจะได้ดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ทดแทนต่อไป
  2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิจบ้านทุ่งขาม ครูรับผิดชอบแต่ละกลุ่มอาชีพ จะออกไปเก็บข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนเพิ่มเติมสัปดาห์ละ 5 คนจนครบตามจำนวนที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบผู้เรียน แต่ละกลุ่มอาชีพ เพื่อดูพัฒนาการ และจัดทำแฟ้มประวัติให้สมบูรณ์ขึ้นโดยถ่ายรูปการประกอบอาชีพ ของแต่ละคน รวมทั้งสัมภาษณ์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสะสมหน่วยกิต สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียน สะสมหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มขณะนี้ กำลังจัดพิมพ์เก็บไว้ในคลังหลักสูตรของศบอ. โดยมีครูรุจิรา  ปานศิลา และครูจันทร์ญา จิโนเป็นผู้จัดพิมพ์  สำหรับบางหลักสูตรข้อมูลไม่สมบูรณ์ ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป
  3. กศน.วิถีพุทธ เป็นโครงการใหม่ที่จะเริ่มทำในปีการศึกษา 2549 นี้ จัดกิจกรรมโดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา กิจกรรมที่ทุกศูนย์การเรียนจะดำเนินการคือเน้นการพัฒนาจิตใจ อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความเมตตา เอื้ออาทรต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกับครู ครูกับครู ครูกับผู้เรียน และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี ในด้านการจัดอาคารสถานคือการปรับปรุงในส่วนที่จะทำให้บรรยากาศดูสงบ ร่มรื่น มีจุดศูนย์รวมทำให้มีจิตใจศรัทธาต่อพุทธศาสนา ในด้านการจัดกิจกรรม ทั้งครู ผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา มีการไหว้พระสวดมนต์ก่อนการพบกลุ่ม นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้ และนักศึกษาใหม่ ครูจะเชิญชวนให้นักศึกษามาร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัดศาลาดงลาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น 80 คน นอกจากนั้นช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนพวกเราชาวกศน. เกาะคา ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้เรียนจะไปปฏิบัติธรรม รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันพระที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง และยังคงรักษาความเก่าแก่ โบราณไว้จนถึงทุกวันนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการโดยจัดหลักสูตรที่ดี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ครูจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการ และพัฒนาจิตใจ โดยผู้บริหารจะบริหารสถานศึกษาแบบกัลยาณมิตร โดยยึดหลักในการพัฒนาคือไตรสิกขา
  4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน แต่ละศูนย์การเรียนชุมชนได้ทำกิจกรรมกันแล้ว แต่ไม่ทราบว่าผลเป็นอย่างไร จึงตกลงกันมาให้รายงานมาทันทีเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมี 2 วิธีคือ 1. เขียนเล่ามาในบล็อกของตนเองใน www.gotoknow.org 2. จัดทำสรุปรายผลการกิจกรรม ตามที่ได้กำหนดในคู่มือระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา และกรอบการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  แต่ละระบบ และ แต่ละมาตรฐาน  แต่ละตัวบ่งชี้
  5. การติดต่อสื่อสารการทำงาน และการเสนอหน้งสือราชการ จากการเริ่มติดต่อสือสารกันทาง Internet โดยส่ง e-mail เพื่อเสนอหนังสือราชการทำให้ช้ามาก  ต้องรอ Download ซึ่งทำให้เสียเวลา จึงลองวิธีการส่งโดยการใช้ MSN โดย ส่งไฟล์ ทำให้เร็วขึ้น และทุกคนก็ได้ทดลองปฏิบัติ และจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป แต่ถ้าไม่มีการ On Line ซึ่งกันและกันก็ให้ส่งทาง e-mail ทิ้งไว้
  6. การสมัครเป็นสมาชิกเป็นเจ้าของบล็อก www.gotoknow.org  ขณะนี้สมาชิกเกือบทุกคนได้สมัครมีบล็อกของตนเองแล้วเกือบหมด และได้เขียนบันทึกเรื่องราวไว้แล้ว แต่บางคนเนื้อหาการเขียนยังไม่สมบูรณ์ ยังต้องมีการปรับปรุง และแก้ไขอีก สำหรับคนที่สมบูรณ์ แล้วก็ได้สมัครเข้าบล็อกชุมชน  การจัดการความรู้กศน. กันแล้ว สมาชิกกศน.เกาะคาทุกคน ก็สามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์การเรียนชุมชน ของกศน.เกาะคา ได้จากบล๊อกชุมชนนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าชุมชน ก็จะเร่งดำเนินการศึกษา และหาวิธีการสมัครเข้าชุมชน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่

ณราวัลย์

3 พฤษภาคม 2549