การประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ที่ 1 พฤษภาคม 2549

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
  • วันนี้วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549 ได้มีการประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ ตามโครงการการจัดการความรู้ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาซึ่งกำหนดให้ครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกัน
  • สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครูศูนย์การเรียนชุมชนทั้ง 9 ศูนย์การเรียนชุมชน รวมทั้งสิ้น 13 คน
  • วันนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้
  1. การเตรียมการวางแผนจัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2549 ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549 นี้ แต่ละศูนย์การเรียนก็ได้วางแผนเชิญผู้นำชุมชนมาเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา ส่วนเนื้อหาการปฐมนิเทศนั้นก็จะเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต วิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เข้ากับวิถีชีวิตโดยใช้ Mind Map โดยครูและผู้เรียนจะร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร และค้นหาความต้องการในเรื่องที่สนใจอยากจะศึกษา และเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตจริง ของผู้เรียน และผู้เรียนสามาถนำเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในภาคเรียนนี้นักศึกษา โดยครู และผู้เรียนร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการร่วมกัน ในหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน นอกจากนั้นครูจะทำการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับประวัตินักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียน จากสรุปผลการลงทะเบียนนักศึกษาโปรแกรม IT รวมทั้งแจกบัตรนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งสำรวจบัตรนักศึกษาเก่าว่าผู้เรียนยังคงเก็บรักษาไว้อยู่หรือไม่ ถ้าสูญหายจะได้ดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ทดแทนต่อไป
  2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิจบ้านทุ่งขาม ครูรับผิดชอบแต่ละกลุ่มอาชีพ จะออกไปเก็บข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนเพิ่มเติมสัปดาห์ละ 5 คนจนครบตามจำนวนที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบผู้เรียน แต่ละกลุ่มอาชีพ เพื่อดูพัฒนาการ และจัดทำแฟ้มประวัติให้สมบูรณ์ขึ้นโดยถ่ายรูปการประกอบอาชีพ ของแต่ละคน รวมทั้งสัมภาษณ์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสะสมหน่วยกิต สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียน สะสมหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มขณะนี้ กำลังจัดพิมพ์เก็บไว้ในคลังหลักสูตรของศบอ. โดยมีครูรุจิรา  ปานศิลา และครูจันทร์ญา จิโนเป็นผู้จัดพิมพ์  สำหรับบางหลักสูตรข้อมูลไม่สมบูรณ์ ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป
  3. กศน.วิถีพุทธ เป็นโครงการใหม่ที่จะเริ่มทำในปีการศึกษา 2549 นี้ จัดกิจกรรมโดยยึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา กิจกรรมที่ทุกศูนย์การเรียนจะดำเนินการคือเน้นการพัฒนาจิตใจ อนุรักษ์วัฒนธรรม มีความเมตตา เอื้ออาทรต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกับครู ครูกับครู ครูกับผู้เรียน และมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี ในด้านการจัดอาคารสถานคือการปรับปรุงในส่วนที่จะทำให้บรรยากาศดูสงบ ร่มรื่น มีจุดศูนย์รวมทำให้มีจิตใจศรัทธาต่อพุทธศาสนา ในด้านการจัดกิจกรรม ทั้งครู ผู้เรียนร่วมกันปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา มีการไหว้พระสวดมนต์ก่อนการพบกลุ่ม นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้ และนักศึกษาใหม่ ครูจะเชิญชวนให้นักศึกษามาร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน วัดศาลาดงลาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น 80 คน นอกจากนั้นช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนพวกเราชาวกศน. เกาะคา ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้เรียนจะไปปฏิบัติธรรม รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวันพระที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง และยังคงรักษาความเก่าแก่ โบราณไว้จนถึงทุกวันนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการโดยจัดหลักสูตรที่ดี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ครูจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการ และพัฒนาจิตใจ โดยผู้บริหารจะบริหารสถานศึกษาแบบกัลยาณมิตร โดยยึดหลักในการพัฒนาคือไตรสิกขา
  4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน แต่ละศูนย์การเรียนชุมชนได้ทำกิจกรรมกันแล้ว แต่ไม่ทราบว่าผลเป็นอย่างไร จึงตกลงกันมาให้รายงานมาทันทีเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมี 2 วิธีคือ 1. เขียนเล่ามาในบล็อกของตนเองใน www.gotoknow.org 2. จัดทำสรุปรายผลการกิจกรรม ตามที่ได้กำหนดในคู่มือระบบการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา และกรอบการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  แต่ละระบบ และ แต่ละมาตรฐาน  แต่ละตัวบ่งชี้
  5. การติดต่อสื่อสารการทำงาน และการเสนอหน้งสือราชการ จากการเริ่มติดต่อสือสารกันทาง Internet โดยส่ง e-mail เพื่อเสนอหนังสือราชการทำให้ช้ามาก  ต้องรอ Download ซึ่งทำให้เสียเวลา จึงลองวิธีการส่งโดยการใช้ MSN โดย ส่งไฟล์ ทำให้เร็วขึ้น และทุกคนก็ได้ทดลองปฏิบัติ และจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป แต่ถ้าไม่มีการ On Line ซึ่งกันและกันก็ให้ส่งทาง e-mail ทิ้งไว้
  6. การสมัครเป็นสมาชิกเป็นเจ้าของบล็อก www.gotoknow.org  ขณะนี้สมาชิกเกือบทุกคนได้สมัครมีบล็อกของตนเองแล้วเกือบหมด และได้เขียนบันทึกเรื่องราวไว้แล้ว แต่บางคนเนื้อหาการเขียนยังไม่สมบูรณ์ ยังต้องมีการปรับปรุง และแก้ไขอีก สำหรับคนที่สมบูรณ์ แล้วก็ได้สมัครเข้าบล็อกชุมชน  การจัดการความรู้กศน. กันแล้ว สมาชิกกศน.เกาะคาทุกคน ก็สามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์การเรียนชุมชน ของกศน.เกาะคา ได้จากบล๊อกชุมชนนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าชุมชน ก็จะเร่งดำเนินการศึกษา และหาวิธีการสมัครเข้าชุมชน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่

ณราวัลย์

3 พฤษภาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#การประชุมวิชาการประจำสับดาห์#การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

หมายเลขบันทึก: 26740, เขียน: 04 May 2006 @ 10:27 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

nattaya
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

วันที่  3 พ.ค 49  ได้ประชุมประจำสัปดาห์ ตามรายละเอียดนั้น  เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น  เห็นว่าการส่งงานทางmsn  เป็นวิธีการส่งงานที่รวดเร็ว และข้อความที่ส่งไม่แตกต่างจากต้นฉบับ เหมือนส่งทาง E-mail

-สมาชิกทุกคน  จะได้สมัครเข้าร่วมชุมชน เพื่อง่ายต่อการแสดงความคิดเห็นและคิดว่าต่อไป คงมีความชำนาญมากขึ้นคะ

junya
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
การประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ ตามโครงการการจัดการความรู้ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคาซึ่งกำหนดให้ครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกัน   ในวันพุธที่  3  พฤษภาคม  2549  นั้น  เป็นการติดตามงานที่ครูทุกคนปฏิบัติภายใน  1  สัปดาห์  คิดว่าเป็นการดี  อันเนื่องมาจาก  การทำงานต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง  โดนเฉพาะ  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา  จะเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพ  และต่อไป  จะทำให้บุคลากรของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา  มีความเก่งและคล่องตัวในการส่งงานทาง e-mail   ,kd-7hofh;p8jt
เกวลิน อุตมะ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วย กับการประชุมวันวิชาการประจำสัปดาห์ของศูนย์ฯ เป็นการเล่าเรื่องการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านของครูแต่ละพื้นที่ ให้กับเพื่อนครูได้รู้ว่าใน 1  สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานอะไรบ้าง  และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างครู ด้วยกัน  และเป็นการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯอย่างต่อเนื่อง  และเป็นการร่วมกันคิดว่า เรื่องใดควรแก้ไขและเรื่องใดควรพัฒนาต่อไป
ทองใบ เมื่อ 4 พ.ค. 49 21.00 น. เขียนว่า
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
สนับสนุนและเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการเตือนสติและเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและมาช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก ส่วนโครงการ กศน.วิถีพุทธ ก็มีความสำคัญเพราะปัจจุบันเยาวชนไทยเราห่างเหินกับวัดมากไม่ให้ความสำคัญในศาสนา ทั้งที่เราเป็นเมืองพุทธํ ศาสนาที่ขึ้นชื่อ จึงขอสนันสนุนโครงการนี้
Thongbai
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

สนับสนุนและเห็นด้วยตามโครงการดังกล่าวเพราะจะป็นการทบทวนความจำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ความรู้เพิ่มเติมและช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและชื่อเสียงของงานการศึกษาของ ศบอ.เกาะคา และให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Thongbai
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

สนับสนุนและเห็นด้วยตามโครงการดังกล่าวเพราะจะป็นการทบทวนความจำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ความรู้เพิ่มเติมและช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและชื่อเสียงของงานการศึกษาของ ศบอ.เกาะคา และให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

สายฝน
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากการประชุม วิชาการวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 สามารถนำสาระที่ได้จากการประชุมวิชาการมาปรับใช้ในการทำงาน ดังนี้ 1.การเชิญประธานเปิดการปฐมนิเทศ ขอให้เป็นตัวแทนผู้นำชุมชนหรือท้องถิ่น 2.เนื้อหาสาระที่จะดำเนินการ ครูต้องเตรียมตนเองให้พร้อม ในด้านความรู้ คือลักษณะของเรียนรู้ของ นักศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น แบบการพบกลุ่มแบบเข้ม แบบบูรณาการ แบบบูรณาการโดยการใช้ โครงงาน แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้รายบุคคล 3. ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีการติดตามนักศึกษา ว่าได้นำความรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร เป็นประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ของตนเองหรือไม่ 4. ครูการศึกษานอกโรงเรียน ต้องวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษา ให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด 5. ศูนย์การเรียนชุมชนในพื้นที่อำเภอเกาะคา มีการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา โดยมีกิจกรรม กศน.วิถีพุทธ และการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ

                                             นางสาวสายฝน พันธ์สิทธิ์4/05/49

เขียนเมื่อ 

กระบี่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่กระบี่

ใช้กระบี่โดยไร้ใจ เท่ากับสังหารตนเอง