ระหว่างวันที่ 6 - 20 พ.ค.49    ที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันแห่งประเทศไทย   322/207  ซ.อยู่เจริญ  ถ.รัชดาภิเษก 3  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400   โทร 0-2642-1888,  0-2642-0477   โทรสาร 0-2642-1890 (อยู่ใกล้สถานทูตจีน)

         พิธีเปิด 6 พ.ค.49 เวลา 10.00 น.    ศ. นพ. ประเวศ  วะสีเป็นประธานในพิธีเปิด

         ผมจะไม่ได้ไปร่วมในพิธีเปิด   แต่จะไปชมในวันหลัง

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ค.49