ครูใหญ่ต้นฉบับ

การที่ได้ดูภาพยนต์เสียงกรู่จากครูใหญ่กระผมมีความคิดเห็นว่าการที่เราเป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูน้อยหรือครูใหญ่  กฎสำหรับครูน่าจะมีอยู่ข้อเดียวคือ   จงเป็นตัวอย่างที่ดี   เหนือสิ่งอื่นใดถ้าเกิดเป็นตัวอย่างที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนครูใหญ่ต้องทำได้ ต้องอาศัยหลักการบริหารทุก ๆ ด้าน เช่นด้านการบริหาร  ด้านจิตวิทยา  ด้านชุมชน  ตลอดจนการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความรักความเมตตา   ถ้ามีความรักความเมตตาทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จในทุก ๆ อย่าง