แบบทดสอบ

ครูรัชนี

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร

 

1. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความหมายของสารไม่ถูกต้อง   

    . สารเป็นสิ่งที่มีตัวตน

    . สารเป็นสิ่งที่มีน้ำหนัก

    . สารเป็นสิ่งที่สัมผัสได้              

     . ส่วนใหญ่สารต้องการที่อยู่

2. ข้อใดไม่จัดเป็นสาร                                       

     ก. เสียงดนตรี

     ข. ดอกไม้

     ค. ทราย    

     ง. ปลา

3. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความหมายสมบัติของสารไม่ถูกต้อง       

     . สารทุกชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว

     . สมบัติทุกประการของสารชนิดหนึ่งต่างจากสารชนิดอื่น

     ค. สมบัติบางประการของสารชนิดหนึ่งอาจต่างจากสารชนิดอื่น       

     . สมบัติบางประการของสารชนิดหนึ่งอาจเหมือนกับสารชนิดอื่น       

4. ข้อใดเป็นสมบัติทางกายภาพของสาร        

    . การเกิดสนิมเหล็ก

     . การเผาไหม้ของขยะ

     . การติดไฟของกระดาษ            

     . การละลายน้ำของน้ำตาลทราย

5. ข้อใดเป็นสมบัติทางเคมีของสาร

     . ความเป็นกรด-เบส

    . ความหนาแน่น      

    . ความยืดหยุ่น

    . ความเหนียว    

 

 

6. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของสารไม่ถูกต้อง     

    . เป็นสมบัติที่ตรวจสอบได้ง่ายจากลักษณะภายนอกของสาร

     . เป็นสมบัติที่สังเกตได้จากโครงสร้างภายในของสาร

     . เป็นสมบัติที่สังเกตได้ง่ายด้วยประสาทสัมผัส

     . เป็นสมบัติที่ไม่ใช้ปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวบ่งชี้    

7. ข้อใดคือความแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดของสมบัติทางกายภาพระหว่างถ่านกับเกลือแกง

     . การละลายน้ำ

     . จุดหลอมเหลว

     . จุดเยือกแข็ง

     . จุดเดือด

8. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทางเคมีของสาร               

     . เป็นสมบัติที่ตรวจสอบได้โดยดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี

     . เป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในของสาร

    . เป็นสมบัติที่สังเกตได้ง่ายจากลักษณะภายนอก

     . เป็นสมบัติที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวบ่งชี้                                               

9. ถ้าใช้การนำความร้อนเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสาร ข้อใดต่างจากพวก

     ก. เงิน

     ข. พลาสติก

     ค. ทองแดง

     ง. อะลูมิเนียม

10. ถ้าใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสาร ข้อใดจัดเป็นสารกลุ่มเดียวกัน        

     ก. เหรียญบาท  น้ำส้มสายชู

     ข. ทองเหลือง  น้ำมันพืช

     ค. อากาศ  ไอน้ำ             

     ง. ตะกั่ว  น้ำ

 

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

1. นักเรียนจะใช้ประสาทสัมผัสอะไรบ้างในการสังเกต "ขนมปังไส้สังขยา"

     . หู ตา จมูก

     . หู ตา จมูก ลิ้น

     . หู ตา ลิ้น ผิวกาย

     . ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย

2. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

    . หนังสือเล่มนี้กว้างประมาณ 10 cm ยาวประมาณ 15 cm

    . ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นคนใจดี

    . หนังสือเล่มนี้มีจำนวน 200 หน้า

    . ปกหนังสือเล่มนี้มีสีแดง    

3. ข้อใดที่จัดเป็นการสังเกต

     . วันนี้รู้สึกร้อนอบอ้าว ท่าทางฝนจะตกหนัก

    . น้ำมันลอยน้ำเพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ

     . ในอ่างเลี้ยงปลามีสาหร่ายหางกระรอก และมีปลาหางนกยูงจำนวน 3 ตัว   

     . ถ้าเติมเกลือแกงลงไปอีก 1 กรัม อุณหภูมิของสารละลายอาจเพิ่มขึ้นอีก 1 องศาเซลเซียส

4. ถ้าต้องการจัด เงิน เหล็ก และทองแดง อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะต้องใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนก

     . ความเป็นกรด-เบส

    . การนำไฟฟ้า

     . ลักษณะผลึก

     . สี   

5. นักเรียนคนหนึ่งจัดสารออกเป็นหมวดหมู่ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

     กลุ่มที่ 1 อะลูมิเนียม ทองเหลือง

     กลุ่มที่ 2 ไม้ กระเบื้อง

เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มสารดังกล่าวคือข้อใด

     . สถานะ

     . การละลายน้ำ

     . ความยืดหยุ่น

     . การนำความร้อน       

6. ถ้าใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารต่อไปนี้ได้แก่ น้ำหวาน อากาศ น้ำเกลือ ทองคำ

    ก๊าซหุงต้ม และหิน ข้อใดถูกต้อง

     . สารกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ทองคำ หิน

         สารกลุ่มที่ 2 ได้แก่ น้ำหวาน น้ำเกลือ

         สารกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม อากาศ 

     ข. สารกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ทองคำ หิน

          สารกลุ่มที่ 2 ได้แก่ น้ำหวาน อากาศ 

          สารกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม น้ำเกลือ

     . สารกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ทองคำ น้ำเกลือ

          สารกลุ่มที่ 2 ได้แก่ น้ำหวาน อากาศ 

          สารกลุ่มที่ 3 ได้แก่ หิน ก๊าซหุงต้ม

     . สารกลุ่มที่ 1 ได้แก่ หิน อากาศ

          สารกลุ่มที่ 2 ได้แก่ น้ำหวาน น้ำเกลือ

          สารกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม ทองคำ

7. สมหญิงต้องการศึกษายอดจำหน่ายอาหารของแม่ค้าในแต่ละสัปดาห์ เขาควรใช้รูปแบบใดในการ

    จัดกระทำข้อมูลจึงจะเข้าใจง่ายและเหมาะสมที่สุด

    . ข้อความบรรยาย

     . แผนผัง

    . ตาราง

     . รูปภาพ

8. ในการสำรวจรายการอาหารที่นักเรียนชอบซื้อมากที่สุดในเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2550 

    เป็นดังนี้ ข้าวราดแกง 50 %  ก๋วยเตี๋ยว 25 %  น้ำผลไม้ 15 %  อาหารอื่น ๆ 10 %  จากข้อมูล

    ดังกล่าวนักเรียนจะเลือกรูปแบบใดในการจัดกระทำข้อมูลจึงจะเหมาะสมที่สุด     

     . แผนผัง

    . แผนภาพ 

    . แผนภูมิแท่ง

    . ข้อความบรรยาย

 

 

 

9. ในการวัดส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 คน ได้ผลดังตาราง  

     ต่อไปนี้

คนที่

ความสูง(cm)

น้ำหนัก(Kg)

1

150

40

2

155

45

3

160

50

4

165

55

5

170

60

 

ถ้านำข้อมูลนี้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับน้ำหนักของนักเรียน

จะได้กราฟ ดังข้อใด

 

 

10. ในการสำรวจสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมในบริเวณโรงเรียนของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง พบว่า

      บริเวณโรงอาหารพบสารเนื้อเดียว 25 ชนิด สารเนื้อผสม 42 ชนิด อาคารวิทยาศาสตร์ พบ

      สารเนื้อเดียว 45 ชนิด สารเนื้อผสม 26 ชนิด และหน้าเสาธงพบสารเนื้อเดียว 14 ชนิด และ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ruchanee-sood

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาศาสตร์#เอกสารประกอบการเรียน#ผลงานทางวิชาการ#โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม#สมบัติของสารการจำแนกสาร

หมายเลขบันทึก: 266436, เขียน: 07 Jun 2009 @ 07:07 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ปาร์ตี้
IP: xxx.26.94.91
เขียนเมื่อ 

แบบทดสอบนี้ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยนะคะ

2
IP: xxx.205.211.142
เขียนเมื่อ 

ข้อสอบดีมากครับ ถ้าให้ดีกว่านี้น่าจะมีเฉลยด้วยครับ