JD ย่อมาจาก Job Description แปลว่ารายละเอียดของงานหรือขอบเขตความรับผิดชอบ บางแห่งก็เรียก Job Responsibility หรือ Area of Responsibility สรุปคือ สิ่งที่บอกว่าคุณ มีหน้าที่ทำอะไร รับผิดขอบอะไรในงานนั้น ๆ โดยหลักการแล้วงานทุกตำแหน่งต้องมี JD เพื่อบอกพนักงานว่าอะไรคือหน้าที่ อะไรไม่ใช่หน้าที่ และที่สำคัญ JD จะโยงไปถึง การประเมินผลงานของพนักงานว่าสิ่งไหนดีแล้ว สิ่งไหนที่ควรปรับปรุงซึ่งจะถูกโยงไปถึง เรื่องการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาจุดที่ยังทำได้ไม่ดี