พยายามเต็มที่แล้วคะ

http://www.gotoknow.org/file/doangd/do33.swf