"สรุป KM สิงห์บุรี 1พ.ค.49" http://gotoknow.org/archive/2006/05/02/15/50/12/e26493

   การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง "การถอดความรู้" ขณะทำกระบวนการกลุ่มให้กับจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5  เพื่อสู่เป้าหมายงาน "Food Safety"

  ฉากที่ 1  พิธีการ

     @ กล่าวรายงาน โดยท่าน สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

     @ กล่าวเปิดงานและสนทนา (ประธาน) โดยท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

     @ พิธีกรและเจ้าภาพ คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

   ฉากที่ 2  ให้ความรู้เรื่อง  การจัดการความรู้ 

     @ คุณสำราญ  สารบรรณ์  ถ่ายทอดเนื้อหาประเด็น "แนวคิดและหลักการการจัดการความรู้"

     @ คุณอุษา  ทองแจ้ง  ถ่ายทอดเนื้อหาประเด็น "กรณีตัวอย่าง KM และการใช้เครื่องมือ        ชุดธารปัญญา"

   ฉากที่ 3  เชื่อมโยงข้อมูลการจัดการความรู้ สู่การถอดความรู้

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  ขมวดปมข้อมูลและเชื่อมโยงความรู้สู่การถอดบทเรียน

   ฉากที่ 4  ตั้งกระทู้เพื่อให้ทดลองถอดบทเรียนจากสื่อ โดยใช้กรณี  อ. บันฑร  อ่อนดำ

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  จัดกระบวนการให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองถอดบทเรียนจากสื่อเทปภาพเป็นรายคน  กลุ่มเล็ก และองค์กร

     @ คุณยอดธงไชย  รอดแก้ว  ดำเนินการสร้างบรรยากาศและจัดการให้มีการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  จับประเด็นข้อมูลและสรุปความรู้สะท้อนกลับสู่เวทีใหญ่ (ข้อเท็จจริง)

     @ คุณศักดา  ทวิชศรี  เสริมและเติมเต็มข้อมูล (ตีตะปู) ให้กับกลุ่ม

   ฉากที่ 5  ค้นหาของดีและคนเก่งที่ทำงานสำเร็จและยอมรับของสังคม

     @ คุณยอดธงไชย  รอดแก้ว  ตั้งประเด็นค้นหาคนเก่งและคนทำงานได้สำเร็จ โดยสังคมเป็นคนตัดสิน  และมอบประเด็นการถอดบทเรียนให้แต่ละกลุ่มทำงาน ได้ 6 เรื่อง 6 คน  แล้วให้ทุกคนเข้ากลุ่มทำงานตามความสนใจ

  หลังจากนั้นเมื่อทำงานกลุ่ม "ถอดบทเรียน" เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอในเวทีใหญ่

     @  คุณศิริวรรณ  หวังดี  จับประเด็นข้อมูลที่เกิดขึ้น และถอดบทเรียนจากแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องเล่าเป็นกรณีตัวอย่าง (เล่นกันสด ๆ) หลังจากนั้นสะท้อนเรื่องราวดังกล่าวสู่เวทีใหญ่เป็นการนำข้อเท็จจริงจากทุกกลุ่มมารวมเป็นเนื้อเดียวกัน

   ฉากที่ 6  ทุกคนร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นของตนเอง  กลุ่ม และองค์กร

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  จัดเวทีให้ทุกคนสรุปบทเรียนของตนเองและกลุ่ม ในประเด็น

          "ความรู้คืออะไร? มีกี่อย่าง.....ความรู้ได้มาจากไหนบ้าง?.....และเมื่อได้ความรู้มาแล้วจะนำไปใช้อย่างไร?"

     @ คุณยอดธงไชย  รอดแก้ว  ได้จัดให้แต่ละกลุ่มนำเสนอบทเรียนที่สรุปทุกกลุ่ม

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  ได้สะท้อนข้อมูลของทุกกลุ่มที่นำเสนอเป็นข้อเท็จจริง และเป็นข้อสรุปที่มาจากทุกกลุ่มในการนิยามความรู้ของตนเอง กลุ่ม และองค์กร

   ฉากที่ 7  เสริมและตกแต่งความรู้

     @ คุณศักดา  ทวิชศรี  ได้เชื่อมโยงและขมวดปมความรู้กับงาน Food Safety และการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่กับเกษตรกร) เพื่อเดินให้ถึงเป้าหมายงานและความรู้

   ฉากที่ 8 ประเมินผลงานและการเรียนรู้ AAR

     @ คุณศักดา  ทวิชศรี  ได้ตั้งกระทู้ของการประเมินผล และมอบประเด็นและมอบหมายงานให้ คุณสมนึก จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้ขึ้นมาทำ AAR แทน ส่วนทีมเราก็เป็นคนจับประเด็นข้อมูลและแสดงให้ที่ประชุมเห็นตลอดเวลา (บรรยากาศดีมาก มีการตอบโต้  แสดงความคิดเห็น และหารือกันเรื่องงาน)

   มีคนที่จะตั้งต้นบุกเบิก "การจัดการความรู้" แต่หาเพื่อนร่วมทาง  และอยากได้ส่วนกลางมาทำให้ดูทั้งกระบวนการ

   ดิฉันก็เลยตอบไปว่า "ส่วนกลางพร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางกับท่าน" แต่อยู่ที่ท่านจะพร้อมกันเมื่อไหร่? ลองหารือกันดู... แล้วส่งข่าวให้เราทราบด้วย...ทางเรายินดีเสมอกับการทำงาน

   ฉากที่ 10 สรุปจบ

   ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ดิฉันได้รายงานสดทาง "Gotoknow.org" ให้ทุกคนได้ดูได้ชม  และ ขออภัยเจ้าหน้าที่ในที่สัมมนาฯทุกท่านที่ไม่ได้ขออณุญาต "นำภาพและชื่อของท่าน...เผยแพร่    สู่สาธารณชน" เพื่อให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ทั้งรับทราบกันว่า "ดิฉันและทีมงาน...กำลังทำอะไรกันอยู่เกี่ยวกับ KM ของจังหวัดสิงห์บุรี"

     ซึ่งมี คุณวีระยุทธ์  สมป่าสัก  ได้ติดตามสถานการณ์ที่ดิฉันและทีมงานกำลังทำงานกันตลอดเวลาโดยมิได้นัดหมาย  ทำให้รู้สึกตื่นเต้น....

   สิ่งเหล่านี้คือ ภารกิจที่ดิฉันและทีมงานได้ไปร่วมกันทำงานเพื่อองค์กรอีกชิ้นงานหนึ่ง เพราะเราคือ นักส่งเสริมฯ ที่มีใจเป็นนักพัฒนา.

                                        ศิริวรรณ  หวังดี