เล่าเรื่อง "การจัดเวทีถอดบทเรียน"

  "สรุป KM สิงห์บุรี 1พ.ค.49" http://gotoknow.org/archive/2006/05/02/15/50/12/e26493

   การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง "การถอดความรู้" ขณะทำกระบวนการกลุ่มให้กับจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 5  เพื่อสู่เป้าหมายงาน "Food Safety"

  ฉากที่ 1  พิธีการ

     @ กล่าวรายงาน โดยท่าน สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

     @ กล่าวเปิดงานและสนทนา (ประธาน) โดยท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

     @ พิธีกรและเจ้าภาพ คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

   ฉากที่ 2  ให้ความรู้เรื่อง  การจัดการความรู้ 

     @ คุณสำราญ  สารบรรณ์  ถ่ายทอดเนื้อหาประเด็น "แนวคิดและหลักการการจัดการความรู้"

     @ คุณอุษา  ทองแจ้ง  ถ่ายทอดเนื้อหาประเด็น "กรณีตัวอย่าง KM และการใช้เครื่องมือ        ชุดธารปัญญา"

   ฉากที่ 3  เชื่อมโยงข้อมูลการจัดการความรู้ สู่การถอดความรู้

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  ขมวดปมข้อมูลและเชื่อมโยงความรู้สู่การถอดบทเรียน

   ฉากที่ 4  ตั้งกระทู้เพื่อให้ทดลองถอดบทเรียนจากสื่อ โดยใช้กรณี  อ. บันฑร  อ่อนดำ

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  จัดกระบวนการให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองถอดบทเรียนจากสื่อเทปภาพเป็นรายคน  กลุ่มเล็ก และองค์กร

     @ คุณยอดธงไชย  รอดแก้ว  ดำเนินการสร้างบรรยากาศและจัดการให้มีการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  จับประเด็นข้อมูลและสรุปความรู้สะท้อนกลับสู่เวทีใหญ่ (ข้อเท็จจริง)

     @ คุณศักดา  ทวิชศรี  เสริมและเติมเต็มข้อมูล (ตีตะปู) ให้กับกลุ่ม

   ฉากที่ 5  ค้นหาของดีและคนเก่งที่ทำงานสำเร็จและยอมรับของสังคม

     @ คุณยอดธงไชย  รอดแก้ว  ตั้งประเด็นค้นหาคนเก่งและคนทำงานได้สำเร็จ โดยสังคมเป็นคนตัดสิน  และมอบประเด็นการถอดบทเรียนให้แต่ละกลุ่มทำงาน ได้ 6 เรื่อง 6 คน  แล้วให้ทุกคนเข้ากลุ่มทำงานตามความสนใจ

  หลังจากนั้นเมื่อทำงานกลุ่ม "ถอดบทเรียน" เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอในเวทีใหญ่

     @  คุณศิริวรรณ  หวังดี  จับประเด็นข้อมูลที่เกิดขึ้น และถอดบทเรียนจากแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องเล่าเป็นกรณีตัวอย่าง (เล่นกันสด ๆ) หลังจากนั้นสะท้อนเรื่องราวดังกล่าวสู่เวทีใหญ่เป็นการนำข้อเท็จจริงจากทุกกลุ่มมารวมเป็นเนื้อเดียวกัน

   ฉากที่ 6  ทุกคนร่วมกันสรุปบทเรียนเป็นของตนเอง  กลุ่ม และองค์กร

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  จัดเวทีให้ทุกคนสรุปบทเรียนของตนเองและกลุ่ม ในประเด็น

          "ความรู้คืออะไร? มีกี่อย่าง.....ความรู้ได้มาจากไหนบ้าง?.....และเมื่อได้ความรู้มาแล้วจะนำไปใช้อย่างไร?"

     @ คุณยอดธงไชย  รอดแก้ว  ได้จัดให้แต่ละกลุ่มนำเสนอบทเรียนที่สรุปทุกกลุ่ม

     @ คุณศิริวรรณ  หวังดี  ได้สะท้อนข้อมูลของทุกกลุ่มที่นำเสนอเป็นข้อเท็จจริง และเป็นข้อสรุปที่มาจากทุกกลุ่มในการนิยามความรู้ของตนเอง กลุ่ม และองค์กร

   ฉากที่ 7  เสริมและตกแต่งความรู้

     @ คุณศักดา  ทวิชศรี  ได้เชื่อมโยงและขมวดปมความรู้กับงาน Food Safety และการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่กับเกษตรกร) เพื่อเดินให้ถึงเป้าหมายงานและความรู้

   ฉากที่ 8 ประเมินผลงานและการเรียนรู้ AAR

     @ คุณศักดา  ทวิชศรี  ได้ตั้งกระทู้ของการประเมินผล และมอบประเด็นและมอบหมายงานให้ คุณสมนึก จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้ขึ้นมาทำ AAR แทน ส่วนทีมเราก็เป็นคนจับประเด็นข้อมูลและแสดงให้ที่ประชุมเห็นตลอดเวลา (บรรยากาศดีมาก มีการตอบโต้  แสดงความคิดเห็น และหารือกันเรื่องงาน)

   มีคนที่จะตั้งต้นบุกเบิก "การจัดการความรู้" แต่หาเพื่อนร่วมทาง  และอยากได้ส่วนกลางมาทำให้ดูทั้งกระบวนการ

   ดิฉันก็เลยตอบไปว่า "ส่วนกลางพร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางกับท่าน" แต่อยู่ที่ท่านจะพร้อมกันเมื่อไหร่? ลองหารือกันดู... แล้วส่งข่าวให้เราทราบด้วย...ทางเรายินดีเสมอกับการทำงาน

   ฉากที่ 10 สรุปจบ

   ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ดิฉันได้รายงานสดทาง "Gotoknow.org" ให้ทุกคนได้ดูได้ชม  และ ขออภัยเจ้าหน้าที่ในที่สัมมนาฯทุกท่านที่ไม่ได้ขออณุญาต "นำภาพและชื่อของท่าน...เผยแพร่    สู่สาธารณชน" เพื่อให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ทั้งรับทราบกันว่า "ดิฉันและทีมงาน...กำลังทำอะไรกันอยู่เกี่ยวกับ KM ของจังหวัดสิงห์บุรี"

     ซึ่งมี คุณวีระยุทธ์  สมป่าสัก  ได้ติดตามสถานการณ์ที่ดิฉันและทีมงานกำลังทำงานกันตลอดเวลาโดยมิได้นัดหมาย  ทำให้รู้สึกตื่นเต้น....

   สิ่งเหล่านี้คือ ภารกิจที่ดิฉันและทีมงานได้ไปร่วมกันทำงานเพื่อองค์กรอีกชิ้นงานหนึ่ง เพราะเราคือ นักส่งเสริมฯ ที่มีใจเป็นนักพัฒนา.

                                        ศิริวรรณ  หวังดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (5)

วีรยุทธ สมป่าสัก
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     ขอบพระคุณคุณจือมากนะครับที่รายงานได้รวดเร็วมาก  ฝากเรียนนักส่งเสริมฯ ที่ต้องการหาเพื่อนร่วมทางในการทำ KM ด้วย ว่ายังพอมีครับ แต่ขอให้เพื่อนๆ ได้มองไปรอบข้างอย่างพินิจพิเคราะห์ก่อน  ก็จะเห็นเพื่อนๆ อยู่ในองค์กรที่มีแนวความคิดที่สอดคล้องกันแล้วชวนมาร่วมมือกันก่อนในเบื้องต้น
      "ต้องช่วยเหลือตนเองก่อน..ลงมือทำเลย" ก้าวออกมาจากจุดๆ เดิมได้แล้ว  แล้วเราจะพบเพื่อนและทางออกอีกมากมาย...
เบิร์ด
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
พัฒนาการของคนไม่มีคำว่าหยุดนิ่ง..เพราะแม้ขณะที่เราหยุดนิ่งโลกก็ยังคงหมุน หากเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ก้าวทันโลก ไม่รู้แม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใกล้ตัวเรา คือทำไม่รู้ ไม่เห็นไม่ใช่ ไม่สน ไม่ให้ความสำคัญ หรือคิดว่าจะต้องรอให้ผลของการกระทำกัดกร่อน ร่างกาย  จิตใจ ส่งผลกระทบถึงสังคม แวดล้อม ชีวิตเราก็คงจะแย่นะคร้าบ...แต่การเริ่มต้นที่จะพัฒนา ง่ายๆคือสังเกตตัวเองก่อนว่าเรานั้นอยู่ในสภาพอย่างไร เราจำเป็นมั๊ย..ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง..ถามใจเรา เชื่อเหอะ..ถ้าเรายังมีปราถนาทางกาย ผมว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง..ถ้าหลุดพ้นเมื่อไหร่ คำตอบไม่ใช่เรา..
นันทา
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 

พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะค่ะ ดีใจด้วยค่ะ 

สิริกร เอกธีรธรรม
IP: xxx.19.195.204
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบพระคุณทีมงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงที่ไปช่วยปรับแนวคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในฐานะผู้ประสานงานเรื่องนี้ตอนแรกรู้สึกหนักใจพอสมควรว่าเราเป็นคนนอก(ทำงานสาธารณสุข)จะทำอย่างไรให้ได้ใจของคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะต้องจัดการความรู้  ทำอย่างไรให้เขาเข้าใจ เห็นความสำคัญและร่วมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างเต็มใจ  หลังจากผ่านพ้นวันที่ 1-2 พ.ค.ไปแล้ว ดิฉันและพี่ๆทีมงานมีโอกาสได้ไปร่วมสังเกตการณ์เวทีเกษตรกรเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ อบต.สระแจง อ.บางระจัน  อ.ศักดา ทวิชศรี ไปช่วยเป็นคุณอำนวย  มีท่านเกษตรจังหวัดเป็นประธานประชุม ต้องขอบอกว่าดิฉันทึ่งในการเป็นวิทยากรและเป็นคุณอำนวยของท่านเกษตรจังหวัดมาก  นอกจากเกษตรกรแล้วพี่ๆจากเกษตรอำเภออื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เกษตรและสหกรณ์  สถานีพัฒนาที่ดิน โครงการชลประทาน ก็ไปร่วมงานด้วย ทำให้ความรู้สึกท้อในตอนแรกๆหายไปกว่าครึ่ง  และแอบหวังไว้ในใจแล้วว่าKMของสิงห์บุรีในปีนี้คงไม่ไกลเกินเอื้อม  ตอนนี้กำลังรอนัดหมายจากคุณศรัญญา สนง.เกษตรจังหวัด  เลขาคณะทำงาน KM เพื่อพูดคุยเรื่องการบุกเบิกที่จะขอให้ส่วนกลางเข้าไปช่วยเป็นเพื่อนร่วมทางให้  ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

ศิริวรรณ
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

ยินดี กับคุณสิริกรด้วยค่ะ  "การจัดการความรู้" ให้มองที่ความสำเร็จ ทำแล้วได้เพื่อนค่ะ