BOD กับการบ่งบอกคุณภาพน้ำ

BOD

เรียบเรียงโดย เอกดนัย กอกิมพงษ์       http://www.thaiscience.com/index.asp

ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของน้ำก็คือปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen, DO) แต่หากเป็นน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง จะต้องคำนึงถึงค่าปริมาณ ออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ด้วย ซึ่งค่า BOD นี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบระบบบำบัดน้ำ และควบคุมคุณภาพน้ำ

บทนำ
        BOD คือค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ การหาค่า BOD ทำได้โดยการหาความแตกต่างของปริมาณออกซิเจนละลาย หรือค่า DO (Dissolved Oxygen) ก่อนและหลังการบ่มในภาชนะปิด ซึ่งการหาค่า BOD โดยปกติแล้วจะใช้เวลาบ่ม 5 วัน ส่วนภาชนะที่ใช้บ่มคือขวด BOD ซึ่งมีลักษณะเป็นขวดสีชามีจุกแก้วปิดสนิท เพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้าไปภายในและไปรบกวนสภาวะภายในขวด ค่า BOD ที่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความสกปรกของน้ำที่นำมาตรวจ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการบำบัดน้ำได้ หลักการของการวัดค่า BOD การวิเคราะห์หาค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำลำคลอง น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยทั่วไปการวิเคราะห์หาค่า BOD จะเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ในระยะเวลา 5 วัน ภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส และด้วยเหตุผลที่ออกซิเจนในอากาศนั้นสามารถละลายน้ำได้ในปริมาณจำกัดคือประมาณ 9 มิลลิกรัม/ลิตร (ในน้ำบริสุทธิ์ที่ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) ดังนั้น ในการวิเคราะห์ค่า BOD ในน้ำเสียซึ่งมีความสกปรกมาก จึงจำเป็นต้องเจือจางน้ำเสียลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพอดีกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ และเนื่องจากการวิเคราะห์ค่า BOD เป็นการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในน้ำ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำให้น้ำมีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วย เช่น ไม่มีสารพิษ แต่มีอาหารเสริมที่เพียงพอ สำหรับการเจริญเติบโตรวมทั้งต้องมีปริมาณจุลินทรีย์ที่มากพอจะทำการวิเคราะห์หากไม่มีหรือมีจุลินทรีย์ปริมาณน้อยเกินไปควร
เติมเชื้อจุลินทรีย์ หรือ หัวเชื้อ (seed) ลงไปเพิ่ม เพื่อให้มีจุลินทรีย์ปริมาณมากเพียงพอต่อการวิเคราะห์

การวิเคราะห์หาค่า BOD
       
การวิเคราะห์หาค่า BOD ที่ใช้กันโดยทั่วไปเรียกว่า Dilution BOD ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานของ EPA ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้
        1.
นำตัวอย่างน้ำที่เตรียมพร้อมสำหรับการนำมาวิเคราะห์แล้วมาปรับอุณหภูมิให้ได้ประมาณ 20 องศาเซลเซียส
        2.
เติมอากาศให้มีออกซิเจนอิ่มตัว (ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที)
        3.
รินตัวอย่างน้ำลงในขวด BOD จนเต็มอย่างน้อย 3 ขวด โดยจะต้องระวังไม่ให้มีฟองอากาศภายในขวด จากนั้น ปิดจุกให้สนิทแล้วนำขวดหนึ่งมาหาปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ก่อน ส่วนอีกสองขวดนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน
        4.
หลังจาก 5 วันแล้ว นำตัวอย่างน้ำที่บ่มมาหาปริมาณออกซิเจนละลายที่เหลืออยู่
        5.
การคำนวณ
            BOD = D1 - D2
     
เมื่อ BOD = ค่าบีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)
                D1 =
ปริมาณออกซิเจนละลายที่วัดได้ในวันแรก (มิลลิกรัม/ลิตร)
                D2 =
ปริมาณออกซิเจนละลายที่วัดได้ในวันที่ 5 (มิลลิกรัม/ลิตร)
       
วิธีการวัดข้างต้นนี้จะใช้ในกรณีที่คาดว่าตัวอย่างน้ำมีค่า BOD น้อยกว่า 7 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งถือเป็นน้ำที่มีความสกปรกไม่มาก แต่หากในกรณีที่คาดว่าตัวอย่างน้ำมีความสกปรกสูง หรือมีค่าบีโอดี มากกว่า 7 มิลลิกรัม/ลิตร จะต้องนำตัวอย่างน้ำมาเจือจางก่อน เพราะออกซิเจนในน้ำมีไม่เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการย่อยสลาย จึงจำเป็นต้องทำให้ตัวอย่างน้ำที่สกปรกเจือจางลงโดยใช้น้ำผสมลงไปเพื่อเจือจาง ซึ่งจะต้องเจือจาง
จนทำให้น้ำมีค่า BOD ต่ำกว่า 7 มิลลิกรัม/ลิตร และควรทำหลายๆ ความเข้มข้น (โดยทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 ความเข้มข้น) สำหรับอัตราส่วนในการผสมเจือจางอาจจะประมาณการได้จากชนิดของตัวอย่างลักษณะของตัวอย่าง หรือข้อมูลของแหล่งน้ำ จากนั้น ทำการวัด โดยวิธีเดียวกัน แต่เวลาคำนวณจะต้องนำค่าการเจือจางมาร่วมคำนวณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน All about me

คำสำคัญ (Tags)#bod

หมายเลขบันทึก: 265434, เขียน: 03 Jun 2009 @ 14:28 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 43, อ่าน: คลิก


ความเห็น (44)

ขอบคุณครับ

ผมก็สงสัยมานาน เพิ่งเข้าใจวันนี้เอง

อยากเรียนถามต่อว่าน้ำที่สกปรกมากทำไมจึงมีการใช้ออกซิเจนมาก เป็นเพราะมันมีแบคทีเรียมากใช่ไหมครับ จึงใช้ออกซิเจนไปมาก ยังไม่เข้าใจครับ

เขียนเมื่อ 

ผมเรียนรู้จากประสบการณ์เด็กเลี้ยงกุ้งว่า

ไม่เฉพาะปริมาณสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำที่ใช้ออกซิเจน

แต่ช่วงความเข้มแสงของแต่ละวัน ก็มีผลมากต่อปริมาณ ออกซิเจนในน้ำเช่นกัน

เช่นว่า กลางคืน หรือเวลามีเมฆฝนปิดกั้นแสงอาทิตย์ ปริมาณออกซิเจนก็จะค่อยๆ ลดลงเช่นกัน เพราะว่า พวกพืชน้ำ หรือแพลงค์ตอนพืช ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการดำรงชีพ และปลดปล่อยกาซออกซิเจนออกมา

วันไหนที่คลึ้มฝน หรือกลางคืน ผมก็ต้องเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำมากกว่าวันปกติ สังเกตง่ายๆ ครับ เช้ามืด สัตว์น้ำพยายามขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำมากกว่าช่วงเวลาอื่น

mootuun
IP: xxx.25.169.235
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

อยากจะรบกวนถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำอะค่ะ ถ้าค่าDOสูง และค่าBOD สูงด้วย มันหมายความว่าคุณภาพน้ำน้ำจะอยู่ในประเภทไหนอะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ค่าBODสูงเพราะแบคทีเรียมีมากใช้ออกซิเจนมากถูกต้องแล้วค่ะ ในน้ำยังมีพวกพืชเล็กๆเช่น สาหร่าย มีแพลงตอนที่ต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตเช่นกันค่ะ สำหรับค่าDOและBODที่สูงทั้งคู่ ก็แปลกๆนะคะ เพราะมันน่าจะตรงข้ามกัน แต่ถ้าทดสอบซ้ำแล้วยังได้ค่าที่สูงทั้งคู่ สันนิษฐานว่าประการแรกDOที่วัดวันแรกอาจมีพวกสาหร่าย หรือสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงคายออกซิเจนมามาก(คือเวลาที่เราใช้วัดตอนกลางวันหรือกลางคืน) ประการที่สองคือน้ำตัวอย่างอาจมีสารเคมีที่เป็นพวกreducing agentปนอยู่ ทำให้เกิดปฏิกิริยากันทำให้ได้ออกซิเจนออกมาก็เป็นได้ค่ะ ถ้ามีเครื่องมือวัดCODขอวัดดูอีกทีนะคะ ซึ่งค่าCODที่ได้ไม่น่าสูง ลองดูนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีอีกรอบค่ะ

ขอบคุณค่ะสำหรับความคิเห็น แต่ถ้าจุดเก็บตัวอย่างน้ำที่มีค่าDOสูง และค่าBOD สูงด้วย เป็นจุดเก็บในบริเวณที่ใช้ตั้งระบบประปาของหมู่บ้าน แล้วค่าที่ได้มันจะเป็นไปได้ไหมค่ะ

คือว่าเพิ่งจะเริ่มศึกษาเรื่องนี้ได้ไม่นานค่ะ เลยอาจจะถามแบบงง ค่ะ คือ...ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ

Fern
IP: xxx.28.249.180
เขียนเมื่อ 

กำลังจะสรุปผลบีโอดีนะค่ะ

คือ อยากถามว่า ถ้าหากหลังทำการบ่มแล้ว เอามาเติมสาร

น้ำมันใสเลย แสดงว่ามีความเน่าเสียมากหรือน้อยค่ะ

เข้าใจว่าในน้ำไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่แล้ว น้ำน่าจะเสียมาก ถูกมั้ยค่ะ

jamesbond
IP: xxx.174.4.16
เขียนเมื่อ 

ทำBOD5วัน เมื่อเติมสารแล้วใสเลย แสดงว่าใช้ออกซิเจนไปหมดแล้ว ค่าBODคงสูง ต้องเอาน้ำตัวอย่างมาเจือจางก่อนค่ะ สำหรับค่าBODและDOที่สูงเหมือนกัน ณ จุดตั้งระบบประปา น่าจะผืดพลาดทางเทคนิค คือตอนใส่สารเคมี หรือตอนเก็บน้ำมีอากาศปนเข้ามาทำให้วัดค่าDOสูงกว่าปกติ ลองดูว่าเก็บน้ำตัวอย่างตามหลักการถูกต้องไหม การใส่สารเคมีถูกไหม เช่น ปล่อยลงใต้ผิวน้ำหรือเปล่า ฯลฯ ตรวจสอบวิธีทำอีกทีนะคะ

เขียนเมื่อ 

อ่านข้างบนให้ละเอียดอีกทีนะคะ เอาใจช่วยเพราะเทคนิคบางอย่างต้องระวังโดยเฉพาะงานเคมี ลำดับการใส่ก่อน-หลัง สภาวะแวดร้อน เช่น อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศมีผลกับค่าออกซิเจนทั้งนั้นค่ะ

Fern
IP: xxx.28.249.180
เขียนเมื่อ 

ทำบีโอดี 3 ขวด ความเจือจาง 50% 20% 10% ขวด 50% กับ 20% ใส

ส่วนขวด 10% คำนวณบีโอดีได้ 22 mg/l แสดงว่าน้ำเสียมากเกินมาตรฐาน

ปล่อยลงแหล่งน้ำไม่ได้ ต้องบำบัดก่อนใช่มั้ยค่ะ

แล้วตอนทำซีโอดีค่าได้ 16 mg/l

เขียนเมื่อ 

BODที่วัดได้เกินค่ามาตรฐานไปหน่อยนึง ก็ควรบำบัดน้ำก่อน ดูที่ระบบบำบัดอีกทีค่ะ ไม่ทราบใช้แบบไหน ถ้าเป็นแบบเร่งตะกอนๆอาจเก่าไปแล้วก็ได้ ถ้าเป็นระบบบ่อเติมอากาศอาจไหลเวียนไม่ดี ฯลฯ อยากได้ค่าแน่นอนให้ทำน้ำเจือจางใหม่สัก5-10%ค่ะ

2
IP: xxx.174.5.54
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีมากกว่ากี่มิลลิกรัมต่อลิตรจึงจะเน่าเสีย

James Bond
IP: xxx.123.214.171
เขียนเมื่อ 

ค่าBOD

มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภท2 <=1.5mg/l (อ่านว่าไม่เกินกว่า1.5มิลลิกรัมต่อลิตร),ประเภท3<=2.0mg/l,ประเภท4<=4.0mg/l ประเภท แหล่งน้ำผิวดินแบ่งตามการใช้ประโยชน์ เริ่มจากประเภทที่ 1 แหล่งน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภท ประเภทที่2-5ก็จะมีคุณภาพลดลงไปตามลำดับ

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง อาคารประเภทก ข ค ง จ <= 20,30,40,50และ200 mg/l ตามลำดับ

ปาริชาติ
IP: xxx.28.201.38
เขียนเมื่อ 

ถ้าหากเราวันค่า BOD5 หลังจากวันที่ 5 จะมีผลต่อค่าที่วัดได้เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด

ขอบคุณมากเลยค่ะ ต้องการข้อมมูลด่วยมากๆ

IP: xxx.123.80.184
เขียนเมื่อ 

ตามหนังสือที่ใช้อ้างอิงStandard Methods for the Examination of Water & Waste Water 21st Edition 2005 หน้า5-2 บอกว่าการวัดBOD5 +/- 6 ชั่วโมงได้ หากเกินกว่านี้คิดว่าออกซิเจนคงหมดไปวัดไม่ได้แล้ว การกำหนด5วันถือเป็นมาตรฐานสากลค่ะ และอีกสาเหตุหนึ่งคือ nitrifying bacteriaจะเจริญเติบโตมากขึ้นหากระยะเวลานานกว่านี้ ทำให้ค่าที่วัดได้ผิดพลาดได้ค่ะ อุณหภูมิที่ใช้ 20 C ก็เหตุผลเดียวกันค่ะ

ชาลีนี
IP: xxx.123.80.184
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะ คือ ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายน้ำได้ในจำนวนจำกัด คือประมาณ 9 มิลลิกรัมต่อลิตรในน้ำบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิ 20C ดังนั้นในน้ำเสียซึ่งมีความสกปรกมากจำเป็นจะต้องทำให้ปริมาณความสกปรกเจือจางลงอยู่ในระดับซึ่งสมดุลพอดีกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่

ปาล์ม
IP: xxx.46.163.130
เขียนเมื่อ 

การวิเคระห์ค่า BOD ที่ BOD < 7 ทำไม DO0 - DO5 < 2 mg/l ค่ะ ทั้งที่ไม่มีการเจือจางตัวอย่าง

สมหวัง
IP: xxx.53.40.212
เขียนเมื่อ 

ขอถาม อยากรู้ว่าการตรวจวัดน้ำเสยทำไม่ค่า COD ถึงมากกว่า BOD มีเงื่อนไขอะไรบางครับ

ชาลีนี
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

CODค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ในปฏิกริยาทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม

เป็นค่าความสกปรกของสารเคมี ปกติสูงกว่าBODเกือบ2เท่า แล้วแต่สารประกอบของน้ำเสียนั้นๆ จะเปรียบเทียบให้ดู COD=อื่นๆ+BOD+เคมี ประมาณนี้ค่ะ

สิทธิชัย
IP: xxx.97.43.233
เขียนเมื่อ 

ทำไมผู้ผลิตระบบบำบัดนำ้เสียจึงใช้ค่า BOD เข้า 250 MG/L ในการออกรายการคำนวณ

นิตย์
IP: xxx.113.122.75
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ..อยากทราบว่าถ้าค่า BOD สูงเกินมาตรฐานเราจะแก้ไขอย่างไรครับ...

ชาลีนี
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย หรือว่าอะไรคะ โดยปกติค่าBODสูงแสดงว่าสกปรกมากมีสิ่งเจือปนมาก อาจต้องเพิ่มอากาศ แบบกังหันชัยพัฒนา เติมคลอรีน ฯลฯ

แพรวา
IP: xxx.204.35.85
เขียนเมื่อ 
แพรวา
IP: xxx.204.35.85
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าค่าBODกับCODเป็นดัชนีน้ำที่สำคัญไหมค่ะ

Jamesbond
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากออกซิเจนเป็นก๊าซที่มีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตของคน สัตว์ และพืช  ดังนั้นความสามารถในการละลายของออกซิเจนในน้ำจึงมีความสำคัญมาก เป็นตัวชี้วัดความสกปรกของน้ำได้ คือน้ำสกปรกออกซิเจนก็ละลายได้น้อยลง น้ำก็เกิดเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น

Biochemical Oxygen Demand,BOD คือ ปริมาณออกซิเจนอิสระที่จุุลชีพ(microorganism) ต้องการใช้ในขบวนการย่อยสลายสรอินทรีย์ ใช้เป็นดัชนีชี้ความสกปรกของแหล่งน้ำและน้ำเสีย

การวิเคราะห์หาค่า COD,Chemical Oxygen Demand เป็นการวัดความสกปรกของน้ำเสียโดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ต้องการใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์โดยใช้สารเคมี โดยปกติแล้วค่า COD จะสูงกว่าค่า BOD ทั้งนี้เนื่องจากสารอินทรีย์คาร์บอนถูกเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยไม่ต้องอาศัยความสาสมารถในการดูดซึมทางชีวะ (biological assimilability) ของสารเหล่านั้น

ชาลีนี
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

สำคัญ เพราะค่าออกซิเจนละลายน้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ชัยยุทธ
IP: xxx.99.188.52
เขียนเมื่อ 

ระบบบ่อบำบัดที่อาคารผมเป็นแบบแอคติเวสสลัดเติมอากาศเทสน้ำทางแลป BOD ผ่าน แต่ข้างตึกบอกว่ายังมีกลิ่นโชย ทางตึกทำทุกทาง ทั้งจ้างมาดูดกาก แล้ว 2 รอบภายใน 2 เดือน ใส่ EMน้ำ  EM บอล หมดไปเกื่อบ 2 หมื่นแล้วในการแก้เรื่องกลิ่นครับ กลิ่นก็มีอยู่คือตอนนี้ผมขอความคิดเห็นหน่อยครับว่า น้ำที่บำบัดที่อาคารทุกอาคารมันก็ต้องมีกลิ่นบ้างหรือเปล่าครับ  ตอนนี้ทางอาคารก็จะสั่ง หัวจุริทรีย์แบบใหม่มาอีกแล้วแพงด้วยแก้ปัญหาไม่ได้ซักทีครับช่วยแนะนำผมหน่อยครับ

ชาลีนี
IP: xxx.154.26.3
เขียนเมื่อ 

น้ำเสียย่อมมีกลิ่นบ้าง แต่ก็ไม่น่ามากค่ะ กลิ่นฉุนๆแบบก๊าซไข่เน่าหรือเปล่าคะ บางทีsludgeเราหมดอายุ อาจต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะ

พิศุทธ์
IP: xxx.100.171.98
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าค่าBODสามารถมากกว่าCODได้หรือไม่เเละถ้าได้จะมีกรณีใคบ้างครับ

Jamesbond
IP: xxx.164.66.225
เขียนเมื่อ 

BODสามารถมากกว่าCODได้ กรณีค่าCODเป็นสูญ คือไม่มีเลยต่ะ ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้อ่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

อีกอย่างคือกรณีที่ BOD มีค่าสูงมากๆๆๆค่ะ

สุธาทิพย์ เลิศสหพันธ์
IP: xxx.1.194.211
เขียนเมื่อ 

ค่า UBOD หาได้ยังไงค่ะ

สุมาริน จิตจำเริญ
IP: xxx.87.103.124
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า

คุณภาพน้ำเสียมีค่า BOD เท่ารัยค่ะ

เพียว
IP: xxx.41.190.169
เขียนเมื่อ 

ในการหาค่า DO จะต้องทำการหาความเข้มข้นที่แน่นอนของโซเดียมไธโอซัลเฟส 0.025 M ก่อน โดยนำมาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไดโครเมต 0.025 N (ในแลปทีเรียน....กรณีที่ใช้หน่วยความเข้มข้นต่างกันนะคะ) อยากทราบว่าหน่วยความเข้มข้นของสารละลายต่างกันทำไมมันถึงใช้ไทเทรตกันได้ ดูได้จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหรือเปล่า แล้วถ้าใช่ดูยังไงคะว่าอะไรทำปฏิกิริยาพอดีกับอะไร แล้วพอดีกันยังไงหรือคะ ช่วยตอบอย่างละเอียดหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Ratchaneekorn
IP: xxx.97.171.236
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า COD มีค่าเท่าไหร่เป็ฯน้ำเสีย เเล้วมีค่าเท่าไหร่เป็นน้ำดี

เขียนเมื่อ 

COD ไม่เกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล.

เบย์
IP: xxx.68.6.125
เขียนเมื่อ 

บีโอดีติดลบ หมายความว่ายังไงคะ

Jamesbond
IP: xxx.68.6.132
เขียนเมื่อ 

ยังไม่เคยเจอเลยน่ะค่ะ แสดงว่าค่าที่วัดวันที่5มีค่าต่ำลงกว่าวันแรก สงสัยมีสาหร่ายมาช่วยใช้ออกซิเจนมั้งคะ น้ำได้กรองก่อนทำBODไหมคะ

เบย์
IP: xxx.68.6.124
เขียนเมื่อ 

น้ำไม่ได้กรองคะ พอดีใช้เครื่อง PCD 650 EUTECH ในการวิเคราะห์เป็นไปได้มั้ยคะ ที่จะมีความผิดพลาด

กรรณิการ์
IP: xxx.68.105.95
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันสงสัยว่าค่าBODและค่าCOD สามารถบ่งบอกถึงน้ำมันในน้ำได้ไหมค่ะ

Jamesbond
IP: xxx.68.5.106
เขียนเมื่อ 

อาจจะพอได้ค่ะ ถ้าหากมีค่าBOD หรือ CODสูงมาก น้ำมันสังเกตง่ายจะลอยผิวๆน่ะค่ะ

เล็ก
IP: xxx.68.105.89
เขียนเมื่อ 

ขอถามหน่อยคะพอดีวิเคราะห์ค่า blank กับ GGA(QC sample) ค่าที่ได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ เชื้อเจริญมากเกินไปหรือเปล่าคะ

แป้ง
IP: xxx.68.105.113
เขียนเมื่อ 

ทำไมต้องบ่มที่อุณหภูมิที่ 20 ค่ะ


นพรัตน์
IP: xxx.22.162.129
เขียนเมื่อ 

ขอถามหน่อยน่ะครับพอดีกำลังเรียนเรื่องBODอยู่ครับและอาจารย์ให้หาข้อมูลว่าทำไมBODถึงต้องใช่เวลาในการบ่มถึง5วันแล้วทำไมต้องใช้อุณหภูมิ20องศาเซลเซียล

นพรัตน์
IP: xxx.22.162.129
เขียนเมื่อ 

ขอถามหน่อยน่ะครับพอดีกำลังเรียนเรื่องBODอยู่ครับและอาจารย์ให้หาข้อมูลว่าทำไมBODถึงต้องใช่เวลาในการบ่มถึง5วันแล้วทำไมต้องใช้อุณหภูมิ20องศาเซลเซียล