• เครื่อง server ที่เป็น Fedora core 4 มีปัญหา ทำให้ต้องทำการติดตั้ง moodle ใหม่
  • ทำการติดตั้งระบบ e-office ใหม่
  • สร้าง user ใหม่  และกำหนด password ใหม่ให้
  • ทำการ grant สิทธิ์ ใหม่
  • สร้าง database ของระบบ e-office

ปัญหา

  • เมื่อได้ทดลองทำการติดตั้งใหม่ เป็นการทบทวนความรู้เดิม แต่ปัญหาที่พบคือ ยังมีข้อผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนอยู่ เพราะจำไม่ได้ (ยังสับสน)
  • ศึกษารายละเอียดการติดตั้งโดย [email protected] ได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/04/26/16/31/06/e25627