วันนี้นำเสนอ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ตัวเรา  ระดับปฐมวัย  ได้ทั้งคำติและคำชม
ขอรับไว้  คำติจะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป

ขอขอบคุณอาจารย์ และเพื่อน ๆ ทุกคนที่ช่วยกันติชมผลงานคะ