สุนทรียเสวนา : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 24-27 เมษายน 2552

ณ จังหวัดเพชรบุรี

 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันของบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งคุณภาพในการทำงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อนำไปสู่กลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ  สภาวะการแข่งขันที่สูง  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและระเบียบ  รวมถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง  คณะฯ จึงให้ความสำคัญและตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบุคลากรเพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปสู่สัมฤทธิผลตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคณะ  ดังนั้น  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่บุคลากรในคณะ จะได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูล ได้ทบทวนและวิเคราะห์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป

 

ที่ประชุมทีมปันความรู้สู่ทีมได้ประชุมเพื่อหาหัวข้อที่จะแลกเปลี่ยนเยนรู้ และมีการจัดการความรู้เพื่อนำมาต่อยอดปฏิบัติต่อไป  จึงได้เลือกหัวข้อ  แนวทางการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของคณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ซึ่งผลสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเพื่อนำเสนอที่ประชุมปันความรู้สู่ทีม เพื่อนำเสนอคณะหาแนวทางรักษาความปลอดภัยต่อไป

 

แนวทางการรักษาความปลอดภัย

1. ระบบการจัดการบุคคลภายนอก

1.1 ขาประจำ

                 1.1.1 คนทำความสะอาด

·       ควรมีเจ้าหน้าที่คณะดูแลและสอดส่อง สังเกตการณ์ในห้องขณะที่มีคนเข้ามาทำความสะอาด

·       ติดป้ายชื่อทุกคน

·       เป็นคนไทยไม่ใช่คนต่างด้าว

·       มีการแบ่งโซนเจ้าหน้าที่ของคณะ รายงาน 1 ครั้ง / เดือน

1.1.2 พนักงานส่งน้ำ

·       ควรมีการแลกบัตรที่ป้อมยาม

·       ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานส่งน้ำ มีการติดตามไปทุกที่ที่มีน้ำลง

1.1.3 ยามบริษัทเอกชน

·       ควรหาบริษัทที่น่าเชื่อถือ เป็นบริษัทที่มีมาตรการในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รับผิดชอบและเอาผิดพนักงานที่ละเลยหน้าที่

·       ต้องมีการทำสัญญาที่รัดกุมกับบริษัท

1.2 ขาจร

1.2.1 ช่างซ่อม

·       ควรมีเจ้าหน้าที่ของคณะดูแลในการซ่อมบำรุงต่างๆ

·       ควรมีการแลกบัตรเข้า-ออกคณะ

·       ควรเข้ามาซ่อมในวัน-เวลาราชการ และมีคนอยู่ในห้อง

1.2.2 พนักงานส่งของจากบริษัทต่างๆ

·       ควรมีการแลกบัตรเข้า-ออก

·       การโทรสั่งของควรระบุสถานที่ให้ชัดเจนและแจ้งยามให้ทราบ

·       ติดกล้องวงจรปิด

2. ระบบบุคลากรภายใน

2.1. การแขวนป้าย

          2.1.1 ควรหามาตรการจูงใจให้บุคลากรทุกคนแขวนป้าย โดยการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติตามสม่ำเสมอ ให้นำส่วนนี้ไปเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

2.2 การแนะนำน้องใหม่

          2.2.1 ประชาสัมพันธ์ทางข่าวเขียว โดยให้ลงรูปภาพประกอบด้วย

          2.2.2 ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หน่วยงานมอบหมายเป็นผู้นำบุคลากรใหม่ไปแนะนำตามหน่วยงานต่างๆ

2.3 การส่งเอกสารถึงแต่ละบุคคล         

          2.3.1 จัดให้มีตู้เอกสารของแต่ละหน่วยงาน ไว้สำหรับใส่เอกสารถึงบุคลากรในหน่วยงานในกรณีเอกสารทั่วไป แต่ถ้ากรณีเอกสารสำคัญต้องส่งให้ถึงบุคคลโดยตรง โดยลงชื่อรับด้วย

          2.3.2 กำหนดเวลาในการส่งเอกสารให้แก่บุคคลให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

3. การรักษาทรัพย์สิน

3.1 การสื่อสาร เรื่อง การเปิด-ปิดห้อง และกุญแจ

          3.1.1 ห้องบรรยาย ห้องประชุม

·       เปิดห้องก่อนเวลาที่ขอ 15 นาที และให้อยู่รออำนวยความสะดวก

·       เมื่อใช้ห้องเสร็จให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลทุกครั้ง

               3.1.2 ห้องทำงาน

·       ทุกคนที่นั่งทำงานในห้องถือกุญแจ (ผู้ที่ไม่ได้นั่งทำงานในห้องไม่อนุญาตให้ถือกุญแจ) และให้พกติดตัวตลอดเวลา (เสนอให้แนบติดกับบัตรพนักงานซึ่งต้องติดบัตรทุกคนอยู่แล้ว

·       ทำบัญชีผู้ถือกุญแจแต่ละห้อง

·       กรณีต้องการยืมกุญแจ / ใช้ห้อง ให้กรอกแบบฟอร์มก่อน

3.2 หมายเลขครุภัณฑ์

                  3.2.1 หน่วยพัสดุเร่งตรวจสอบ หากพบว่าหมายเลขครุภัณฑ์ไม่มี / เลือนราง ทำบัญชีและเขียนหมายเลข

                  3.2.2 ผู้ดูแลเครื่องดังกล่าว แจ้งพัสดุเพื่อดำเนินการเขียนหมายเลข

3.3 เก็บของไม่มิดชิด

                 3.3.1 ของส่วนตัว

·       หมั่นเตือนตัวเองและผู้อื่น

·       รับผิดชอบตัวเอง

                 3.3.2 ส่วนรวม

·       ก่อนออกจากห้อง

                         - แต่ละคนดูแลรับผิดชอบบริเวณโต๊ะทำงานของตนเอง ได้แก่ ปิดคอมพิวเตอร์ ไฟ พัดลม  สวิตซ์ ปลั๊กไฟ หน้าต่าง ของใช้ส่วนตัว ให้เรียบร้อย

- ตรวจสอบก่อนออกจากห้อง หากเป็นคนสุดท้ายที่ออกจาก

ห้องให้ถือเป็นข้อปฏิบัติให้ปิดห้องทุกครั้ง

·       กรณียืมของ (โสตทัศนูปกรณ์) ให้ผู้ขอยืมรับผิดชอบดูแลเก็บให้เรียบร้อยก่อนส่งคืน

·       ติดกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยสอดส่อง ดูแล และตรวจสอบความเรียบร้อย (สามารถช่วยตรวจสอบย้อนหลังได้ในกรณีที่ต้องการ)

 

4.1 ทางเข้าออกหลายทาง

          4.1.1 รอบรั้วร้านยา คณะทันตแพทย์ สวนสมุนไพร

          4.1.2 บุคคลภายนอกที่จะเข้า-ออกคณะให้ติดต่อขอรับป้ายที่ รปภ.ทุกคน และให้ รปภ.เขียนป้ายทะเบียนรถเหมือนห้างต่างๆ

          4.1.3 ติดกล้องวงจรปิดทางเข้า-ออก

          4.1.4 ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุคลากรภายนอก

          4.1.5 จัดเวรดูแลความปลอดภัย สำหรับผู้ชายให้อยู่ตอนกลางคืน สำหรับผู้หญิงให้อยู่ตอนกลางวัน

          4.1.6 ให้ รปภ.อยู่ประตูออก จำนวน 1 คน

<p
หมายเลขบันทึก: 263378เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2009 23:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 06:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
  • สวัสดีค่ะ
  • เข้ามาเก็บข้อมูล
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี