ยุทธศาสตร์ด้าน QA ของ มน.

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUQA) เพื่อให้เกิดบุคลากรที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินที่ดี

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถดำเนินการตามระบบได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตาม / ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อมอบรางวัล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)