ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนในรายวิชานี้ช่วยให้ได้เรียนรู้ถึงการนำ cai ไปใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้การเรียนการสอนง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต็ใช้ได้ในรายวิชาต่างๆ ได้เรียนรู้ถึง การใช้โปรแกรม Authorware และMacromedia flash  เพิ่มมากขึ้น