AAR and Knowledge Sharing

 

 บ่ายสามโมงวันนี้ที่ห้องประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ ทีมงานแต่ละฝ่ายของศูนย์ จะมาทำการ "ลปรร และ ทบทวนการทำงาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๔๙ รวมทั้งเสนอแผนงาน เดือน พฤษภาคม ให้ทุกท่านทราบ"

 น่าที่จะได้ " เรียน รู้ ซึ่งกัน และ กัน ครับ วันนี้ ท่านผู้ช่วยพิชัย จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับ พี่เอื้อง" ครับ

JJ