พัฒนาทางเชาว์ปัญญา

สุนิตยาG3

พัฒนาทางเชาว์ปัญญา

       พีอาเจต์ ให้ชื่อขั้นพัฒนาของเด็กวัยรุ่นหรือวัยมัธยมศึกษาว่า " Formal Operations" แต่พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กวัยแรกรุ่นบางคนยังอยู่ในระหว่าง" Concrete Operations และ "Formal Operations " แต่ในที่สุดก็จะถึงขั้น "Formal Operations" ซึ่งเด็กสามารถคิดแบบผู้ใหญ่ ลักษณะที่สำคัญของระดับเชาว์ปัญญาของเด็กวัยรุ่นได้กล่าวไว้ว่า " เด็กวัยนี้เป็นผู้ที่คิดเหนือกว่าสิ่งปัจจุบัน  สนใจที่จะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง  และมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม

      เนื่องจากเด็กวัยรุ่นสามารถที่จะคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้  เด็กวัยนี้จึงมีความสนใจในปรัชญาชีวิต  ศาสนา สามารถที่จะใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ  สามารถคิดเหตุผลได้ทั้งอนุมานและอุปมาน  และจะมีหลักการเหตุผลของตนเองเกี่ยวกับความยุติธรรม ความเสมอภาค และมนุยธรรม การสอนเด็กวัยรุ่นควรท้าทายให้เด็กรู้จักคิด  เป็นต้นว่า การแก้ปัญหาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์  การสอนความคิดรวบยอดที่มีความหมายกว้าง  และบอกคุณลักษณะที่สำคัญที่เน้นหลัหทั่วๆไป

 ( สุรางค์  โค้วตระกูล  จิตวิทยาการศึกษา )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนิตยา:G3ความเห็น (0)