จากแรงบัลดาลใจ เพื่อเข้าสู่การพัฒนางาน Patho otop2 ทีมงานก้าวสู่ขั้นที่2 มีการปรึกษาถึงเป้าหมายของโครงการ ตั้งวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และวางแผนงาน ดังนี้

        เป้าหมายของโครงการ คือ  ความตั้งใจในการศึกษา + ความใคร่รู้ว่าค่า RNA (reticulocyte) ในตัวอย่างเลือดหลังเจาะเก็บที่ระยะเวลาต่างกันให้ผลที่สอดคล้องหรือต่างกัน และหากเป็นไปได้ เราจะนำค่าที่ได้มาขยายผลในการจัดเก็บตัวอย่างเลือดมาทำการทดสอบ reticulocyte count ที่แพทย์สั่งเพิ่มหลังทราบผล CBC ในระหว่างวันและจัดเก็บตัวอย่างเลือดที่แพทย์สั่งทำการทดสอบ reticulocyte count หลัง 15.30 น. ที่  ER Lab ไว้ทำการทดสอบวันถัดไป โดยไม่ต้องเจาะเลือดผู้ป่วยใหม่

        วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าร้อยละ  reticulocyte  จากตัวอย่างเลือดในระยะเวลาที่ต่างกัน

 2.  เพื่อดูความสอดคล้องของค่าร้อยละ  reticulocyte โดยวิธีการทางสถิติและดูคุณภาพของสเมียร์

       ตัวชี้วัด

 1.  ค่าร้อยละ  reticulocyte ให้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกันโดยที่คุณภาพของสเมียร์ยังติดสีดีและคมชัด

 2.  สามารถนำตัวอย่างเลือดมาทำการทดสอบ reticulocyte count ในระหว่างวันและจัดเก็บตัวอย่างเลือดไว้ทำการทดสอบ reticulocyte count วันถัดไปได้