การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องประเด็นที่จะต้องถูกประเมินโดยย่อ และเน้นที่ครูก่อน
 
               เรื่องการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษามีรายละเอียดแจ้งในหนังสือ ก.ค.ศ.หลายฉบับแล้ว คิดว่าคงได้อ่านทั่วกัน  ฉบับสำคัญก็เช่น หนังสือ ว.25 (เรียกย่อๆ) จะว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฯ  ว.26 ว่าด้วยเรื่องการประเมินให้มีวิทยฐานะ(กรณีพิเศษ)  ว.17 ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เป็นต้น ตอนนี้ขอเล่าแต่ประเด็นสำคัญที่เราจะต้องถูกประเมินก่อน

ด้านที่ต้องถูกประเมิน

1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.ด้านคุณภาพการปฎิบัติงาน (สมรรถนะ)

3.ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน
3.1รายงานผลงานจากการปฎิบัติหน้าที่(ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตามจำนวนหน้าที่ ก.ค.ศ.กำหนด)
3.2  ผลงานทางวิชาการ (น่าจะมีอะไรบ้าง และแต่ละวิทยฐานะจะมีกี่เรื่องจะเขียนในบล็อกต่อๆไป)
 
 
1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
   1.1    การมีวินัย
   1.2    การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
   1.3    การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
   1.4    ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
   1.5    ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
 
2.
ด้านคุณภาพการปฎิบัติงาน (สมรรถนะ)
 
ก.  สมรรถนะหลัก
1.มุ่งผลสัมฤทธิ์
    1.1  คุณภาพงานด้านความถูกต้องสมบูรณ์
    1.2  การพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
2.การบริการที่ดี
     2.1  การปรับปรุงระบบบริการ
     2.2  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
3.การพัฒนาตนเอง
     3.1 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เข้าประชุมอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ หรือวิธีการอื่น
     3.2 รวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
     3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน
4.การทำงานเป็นทีม
     4.1 การให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
     4.2 การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
    
 ข.สมรรถนะประจำสายงาน(เฉพาะครู ถ้าของผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ก็เปลี่ยนจากนี้)
 
1.การออกแบบการเรียนรู้
     1.1  ความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้
     1.2  ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
     1.3  การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
2.การพัฒนาผู้เรียน
   2.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
   2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน (รู้จักดูแลตัวเอง)
   2.3 การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้ผู้เรียน
   2.4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
3.การบริหารจัดการชั้นเรียน
   1.1 การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน
   1.2 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
   1.3 การกำกับดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา
 
3.ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (เฉพาะของครู)
   3.1 รายงานผลงานจากการปฎิบัติหน้าที่(ตามจำนวนหน้าและรายละเอียดที่ ก.ค.ศ.กำหนด)
1.  ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
2.   ผลงานตามลักษณะงานที่ปฎิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
3.  ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และการจัดการศึกษาแล้วแต่กรณี
  3.2 ผลงานทางวิชาการ(ค่อยคุยในรายละเอียดกันต่อไปในแต่ละเรื่อง)
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

ครูแต้ว
IP: xxx.174.86.3
เขียนเมื่อ 

ขอตัวอย่างข้อสอบงานเกษตรด้วยค่ะ